Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC002139

Transcript Name: chn1pa
Type: Promoter
Genomic Location: chr9:2378699-2386167
Nearest Gene: chn1 (NM_213000)


chn1pa
Exons
23786992386167
Expression Information

log10FPKM values for lncRNA in different stages
  2-4 cell 1-K cell Dome Shield Bud 1 dpf 2 dpf 3 dpf 5 dpf Adult Heart Blood Brain Kidney Liver
log10FPKM values 2.37 2.02 1.23 0.93 1.29 1.18 1.69 1.45 1.8 0.52 1.29 1.15 2.1 1.34 0.53Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 89-118 MKPTLEKTTG
2. 131-184 MWTYSVIIKKNTHTRTDQ
3. 118-213 MSEQYVDIFSDNKKKHTYQDRPVEGAASLFRT
4. 229-267 MHISSVQCRKIEA
5. 271-312 MSRSGHRHLLFLDP
6. 325-381 MHKLTHIQLQHTTVTLLTV
7. 315-416 MIKHAQTYTYSITAHNRDATHRLIALNNQRKINA
8. 470-649 MCIYIYIYIYIYIYIYIYIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIDVYIYI
9. 649-726 MISFYPGICFYYYHYCYYSHFMFVRI
10. 633-800 MYIYIYDFFLSWYLFLLLSLLLLFALYVCAYLSLILPCYSYTCLLYNYVFLIISCR
11. 971-1081 MIAYLSIAADHVHPFMSTVSPSSDGCFQQDNAACHKA
12. 1041-1091 MAASSRITQHVIKHESS
13. 1182-1229 MWWNGRFVLCMCSRQI
14. 1208-1273 MHVQPTNLMQLCCYPVNMEQNL
15. 1135-1293 MASTVSRSQSNRAPLGCGGMGDSYYACAADKSDATLLLSCQYGAKSLKNIRCT
16. 1541-1576 MINYYNSIKLRS
17. 1588-1620 MVLIFLSIFEI
18. 1620-1700 MTVKCFGRSSRSCFFQDSPLDVRVYKA
19. 1631-1705 MFWQKLKELFFPGFSTRCQGLQSIK
20. 1681-1713 MSGFTKHKINT
21. 2033-2080 MQMSTEQLFKAKKPEY
22. 2311-2343 MFTFGKLVLTG
23. 2350-2412 MVKMCLYIYYVYVYTAFFIYY
24. 2378-2440 MFMYILHFLSTTSQRFAHTDG
25. 2436-2546 MGKCFFIQLNTFPVTIDFNRRENKYNGSQWLQVFHHS
26. 2522-2575 MVTGFPSFLKLWTKILTI
27. 2597-2779 MYVCMYVCIYIYIYIYIYIYIYIYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKWF
28. 2601-2789 MYVCMYVYIYIYIYIYIYIYIYIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNGSKPF
29. 2512-2808 MEVNGYRFSIIPKIVDKNTDYLDYNRIKHVCMYVCMYIYIYIYIYIYIYIYIYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMVLNLSEFLYPV
30. 2859-2894 MEVNGYRFSSIL
31. 2854-2922 MQWKSMVTGFPAFFKLSTKMLTI
32. 2989-3021 MFTFGKAELPV
33. 3028-3159 MFKMCLYIYCVYIYCIFYIVLVKSVHTRMGRCSFDLCCTTICIY
34. 3150-3194 MHILTSTTYNIVALT
35. 3242-3337 MISVSALAPKNIGRALLFTLPQVAPNEFLHSV
36. 3318-3383 MSFFILFKIFPVTIDFHSRKNK
37. 3398-3472 MVTGFPAFLKLFSDFSISVPLNIFC
38. 3533-3568 MVTGFPTFFIFV
39. 3523-3780 MEVNGYRFSNILHFCVNYPLIVELKRVTVSFKDQFSFIWKDRTAIKIGLFKAFFSFFLHFFVVMILRQSTRRDHNDFIIMAYTMLP
40. 3824-3859 MTPRIQSQSLCK
41. 4099-4146 MSNTFTPQQHAARSYS
42. 4409-4465 MEKEKLLVSRSIWQNSSHF
43. 4444-4485 MAKLKSFLSEMLTV
44. 4546-4584 MNSKIVKLKLKEL
45. 4605-4637 MSRNYTLILPY
46. 4589-4654 MSLFQNVQELYSHSAILIKELY
47. 4664-4705 MTLEGSMILHSTEK
48. 4775-4840 MNKTFVIFARDANGLIRFNKLC
49. 4837-4869 MLSLFRYVLPL
50. 4856-4906 MSCLYNVFSGVIIKELY
51. 5001-5060 MLFQSPHMDEKLFLSAMLTV
52. 5189-5218 MSWNYTLILV
53. 5173-5262 MSLFRYVLELYSYSGVIIKELYWNTLTSAD
54. 5388-5435 MNSKPVKLDCFPLEEL
55. 5549-5578 MSCLYTVFLA
56. 5533-5595 MSLFRYVLPLYCFSGVIIKEL
57. 5630-5692 MINRSTIKILVICKRDANGLI
58. 5748-5795 MDSKPVEPNCFPLEEL
59. 5875-5988 MCKIKTNNYSGQSQTIPFMLFQSPQMDEKLFLSAMLTV
60. 6118-6147 MSWNYTLILV
61. 6102-6191 MSLFRYVLELYSYSGVIIKELYWNTMTSAD
62. 6317-6364 MNSKPVKLDCFPLEEL
63. 6462-6491 MSLFRYVLPL
64. 6478-6507 MSCLYNVFLA
65. 6494-6559 MFFWRNNQGTLLKYPDFSRLVK
66. 6559-6621 MINRSTIKNLVICERDANGLI
67. 6677-6724 MDSKPVEPNCFPLEEL
68. 6813-6926 MCKIKTNKYSGQSQTIPFMLFQSPQMDEKLFLNAMLTV
69. 6987-7034 MDSKTLKLDCSTLEEL
70. 7357-7467 MELCWMASFWGLLGTDISPQLSSLSSAGTHRINVHFI

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate

No variation reported in dbSNP within the exonic region of the transcriptReferences

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: