Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001644

Transcript Name: lnc1_zgc:174708
Type: lincRNA
Genomic Location: chr4:37159830-37170317
Nearest Gene: zgc:174708 (NM_001114900)


lnc1_zgc:174708
Exons
3715983037170317

Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 118-153 MPFYSRKPQHTA
2. 325-369 MLRSPVSTYKVTFQK
3. 452-526 MYLCRCRICCQLTVANYTDTCNLNK
4. 526-642 MRIKGYLFNLCIRIVDQLKNCDRVSFKKHVLTSQTHLQS
5. 693-854 MKEKLIQHRAQISVRITRLNAHYQMHLPLISVHAVVIHTIESLKEHKQLNNTVG
6. 865-1077 MYWACLNIIAFFSRKEQILINPLMTHRNGQITGSFSSKVRAKCNVHNSNTSAKHFDAVCVKNINISTHIHT
7. 1031-1174 MQFVSKTSIFRHISTHNLAFALLSLNARSSLDARCCVYLICKFGEVRN
8. 1107-1286 MRALLLTRAAVCTSSVNLERLETELISISLTRLIKYESRVTCYRLTYCLFSSLNLLNYHM
9. 1316-1366 MRKKCQNHTQDILNCYC
10. 1327-1401 MSKSYTRYLKLLLLTVVLNNSAIPY
11. 1422-1526 MNRINIDNSRCFREQVDTHTYSAMLKHMKRHVCVD
12. 1451-1543 MFQGAGRHTHIQRYAKAHETPCVCRLKHVIC
13. 1513-1566 MCVSIKTCYMLNKFRIFF
14. 1626-1661 MQRKSAIQKFVC
15. 1749-1787 MVWNVDIFSKVSS
16. 1759-1857 MLIFFQRYHLKVVNSNTTVKTYLFFIIQLLLNK
17. 2151-2183 MIALTVYSLNI
18. 2242-2316 MMEKCTDYFVNQEIVIFGNVIFEND
19. 2403-2492 MYLQLQNHLYSLWRATCFSRVFLQNLANIT
20. 2386-2568 MALVTKCTCNYKITYIVYGEQHVFLEFSCKTWQTSLKQANTDINIICSTNTSFKIKVSLLY
21. 2573-2725 MTENSINYFITFKIIVYIYIYIYIYIYIYIYIYIYVKFIHKLISRGARDYD
22. 3347-3391 MQSLCLQPNSPTRSQ
23. 2721-3479 MIEHGWSCISMLDPPIRPFLTTIKSQGFLTTVIFDLKNTLLCISCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCYCCCINFSSYNFSSNNINFSSYINFSNNNNFSSYINFSNNNNFSSYINFSNNNFSSNNINFSSYINFSNNNNFSSYINFSNNNNFSSYINFSNNNNFSSYINLSINFSSYINFSSYTNLSNYNFSTFYFNCLTQCNLCVFNPILQQDHSKNSITIHELCLNSQCLRFKLNSLLGVHQR
24. 3434-3544 MPAIQAELSSRGAPAVTYMTLFKGKPHKLQLRLNIHL
25. 3571-3642 MTHLSIKVVDNPILKTSVHNLCIH
26. 3633-3671 MHTLINIHVNPPN
27. 3655-3768 MLILQTSRCGAFNRVASPIITLVLWQTKWPPAFFCNFD
28. 3816-3866 MNSQKFEMVPPSLMTSS
29. 3866-3904 MNDYHYIYTITTK
30. 3870-3968 MIIITFTQLLLNSDINFKFRVRCWQMINKYINK
31. 4179-4241 MASWLDVKTAKKQTSCFDFHE
32. 4263-4313 MSDVSSIDSALDTNQGV
33. 4393-4449 MPSLGGTNAYLYYLCSLRQ
34. 4415-4534 MPTSTIFARCDNEASYHALTKALPHLVAHALIKTPRMVIS
35. 4500-4574 MLLLRRPAWLSAKIIHCVCHTCTML
36. 4562-4678 MYHVVMSFLILSCFSHFRDHVSWLQKLTLIQPITLHIHF
37. 4703-4780 MTLFHSHSPHPRCHIHTSLYNLSLLN
38. 4786-4821 MTFQSNDTPNHI
39. 4847-4882 MQDDIRSPTHLF
40. 4839-4901 MKGCRMISVPPHTCSKQARIG
41. 5301-5348 MIVPLETDLEIFIYLF
42. 5542-5583 MTLSFPSYFPSYLT
43. 5535-5642 MKYDSVISFLFPFLFNIGAPSLPFPVFLALTFSLQI
44. 5740-5808 MSLHTLTNFLNTTIVALPALIQQ
45. 5812-5925 MLLREHKLPPYWPTTPLQPQKCSAELHTQSTTATAVTL
46. 5932-5976 MPYSPSSLHITKGSI
47. 5874-6050 MLRRVAHPKHHCYRSDPLAYALFTFIFTYHQRQYLTSLREHSKLTNIDCLGAPLNYTPH
48. 6732-6788 MYTFQKILPLSHSAAIIQP
49. 7073-7153 MYCFHTYNAPDSEYLCTPAATESLYCV
50. 7095-7178 MHQTLNTYAPLQPQSRSTVSDSYLLHSC
51. 7117-7290 MHPCSHRVALLCLIPICYTAVNQLSKAHFPLETDFHRTSAAAETLSRASLPSTSLPQQ
52. 7503-7721 MHTSITLIPLLSLPALLKQLKRCCRSVFFPLGLTTTAPLQSQRRSAEHHSPPHHCRSSDAQRAHIHFHLATQY
53. 7888-8109 MHTSITLIPLLSLPALLKQLKRCCRSVFFPLVLTTIAPLQSQRRSAELHPPLHHCCSSVAPPELTHTTIYPYHY
54. 8413-8637 MALIFCAFWGVLQIRGCCPERSILGSCRDLPELEAPLSSSKREGAQGSRTFELRALSRDSMPNLLIINHQLSVNS
55. 8685-8897 MIEHGWSCISMLDPPIRPFLTTIKSQGFLTTVIFDLKNPPFHPYLFTFPSIGQHGGSVTSTVASQQERHRF
56. 8941-9018 MFFPCLRGFSPGSPVSSHIPKTCTTS
57. 9006-9038 MYNKLIVKSKF
58. 9220-9264 MPNLLIINHQLSVNS
59. 9650-9706 MTHCAVKLLCFLNVFLCFV
60. 9687-9779 MFFYVLYDLKYLQIGVCGECKEVHSSILEML
61. 9782-9817 MQGCPNLVLDGW
62. 9958-9996 MLLWSLHHPYLGH
63. 10040-10069 MRDVMMANSV
64. 10192-10251 MITYIHSFNNINMFLFVFNK
65. 10316-10348 MHCLVTSSRFT
66. 10398-10430 MLSKHTFFGMK
67. 10444-10485 MVALVIKVKLVLYL

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate

No variation reported in dbSNP within this genomic loci


References

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: