Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001641

Transcript Name: zgc:174944oa
Type: Overlapping
Genomic Location: chr4:33831729-34083045
Nearest Gene: zgc:174944 (NM_001114585)


zgc:174944oa
Exons
3383172934083045
Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 62-112 MQKCPCDPVDRIPHCRL
2. 143-181 MLQCIFTWSGIPL
3. 151-204 MYFYMVRYSSLTLKCIFE
4. 211-282 MLYNLDWLILFNYVNWNGKSFPDK
5. 260-301 MENLFLTNKCQILV
6. 286-327 MSNSCLTLISPEII
7. 353-463 MFPQPMTRISHPFRHNGCSMGTALETCLFLTITDDII
8. 492-566 MSKHGAAYYYLKEISFQLYSLTKLN
9. 673-711 MKLASILTLSDFE
10. 964-1005 MGLIDGPSHVCVFI
11. 977-1012 MDPHMCVYLYSL
12. 1104-1151 MVFLKMPFHVVFNSSK
13. 1247-1282 MSRLDNESLDVS
14. 1275-1307 MFHDVVSTKHK
15. 1282-1356 MMLYLRNTSRCVRKPGRFETCGLAH
16. 1420-1473 MDIIESLPKDETSALAQP
17. 1528-1656 MLNNQFLDCVCVCVGLLLYKIKFYIIILYYVKNIILYNYIQFP
18. 1833-1883 MLSHTHILSQFNSEILF
19. 1888-1968 MTVNDTMLPTQTHRHLTDTCTCSHSQR
20. 2050-2130 MLSFTHSHTHTHTHTHTHTHTHKQMCI
21. 1944-2162 MYMLSLTKISSPSHTHTSTCFLINMYWLSLLHTLLHAVFHSLTHTHTHTHTHTHTHTQTNVHLILIYIILCAH
22. 1898-2173 MIQCCQHKHIDISQTHVHALTHKDKLSLSHTHFYMLSHKHVLALSLTHTTTCCLSLTHTHTHTHTHTHTHTHTNKCAFDTYLYNFMCSLGLR
23. 2202-2276 MKVLIVLNSFSANNVCDVIHATKGF
24. 2242-2382 MFVMSYMLQKAFEADKTWSNHDQSVLERRCLSKCSGPARCNCRAVLC
25. 2340-2477 MQWPSSLQLQSCTLLTGSNLTESASHQENEQSSLKSVESSFLEIFA
26. 2553-2600 MSLIVKAMFIVCFFVQ
27. 2585-2629 MFLCSIMVLFTAGKM
28. 2669-2770 MPIYIYIYIYIYIYIYIYIYIFKSDAKTIKFRLN
29. 2855-2899 MPFQLHWETSKHKHI
30. 2827-3018 MNHSMFYTTDALPVALGNIQTQTYLSLLNLPVPHVFGFVENTRAPGGHPHKHRENMQTPHRNAN
31. 3118-3147 MFFFSLLFER
32. 2927-3190 MSLDLWRTPEHPEDTHTNTGRTCKLHTEMPTDLAEARANDFLTVRQTFYPERHHIAGNLIVILKCFFSAYCLKDNEKIFATKIVKLQS
33. 3226-3258 MYMVAAWWCSG
34. 3243-3386 MVVQWVAYSPPSKKVTSSSLIWVSWCFCVEFASSPLVRMGFLWVLWFP
35. 3474-3530 MHELRTCDEGMPRIQVLQM
36. 3442-3621 MHTNQVKSCRLCMSSEHVMKECPEFRCFKCDERGHFTRICTAVLGPDCKLALITAGSLSR
37. 3683-3727 MRFWGFCSVVVITFA
38. 3797-3964 MIVNRHPIKKGYLLDYPEGFRSVVIITFASHAKGPQFETRRKQPLAFMTIVKSGFC
39. 4104-4172 MSRWPVRLLALHGADRTRQLYKK
40. 4232-4378 MFALHAKGLLFETGRKHTISGPLCPKRHTIVEVFNKTRQCIRKRAIYSK
41. 4348-4413 MHTKKGYLFQVICLCSENLVLE
42. 4476-4538 MGVSCRLKDTSVSVIRVGMGR
43. 4658-4753 MALQAEGLLLETGRKHSDLLLRTFSIGSLLTG
44. 4564-4791 MKTLWKVTFRLSALAPQDSALTLTGGSCGYHYGFTSGGSPVRDWAETFRFAFTHILNWLSAHWMIHDTRAWICQMS
45. 4910-4975 MRHFVSVTVSFGHGGRELKTSA
46. 5084-5131 MQTWQELSSRSHTAVP
47. 5136-5294 MESGVSQLAQLRLSSTLAPQAAKLCSPPGAAPSFNSQHLTAVIAYGHTTLRGL
48. 5484-5594 MDRFPGNDMEMEGLARKDKENGLDNRRRDKENGLDNR
49. 5545-5694 MGWIIDGEIKKTDLTTDKEINKMKSPANEEVRKVRISKRYKEEYAQRKQQ
50. 5675-5734 MHKGSNSNCRSRKCKRCKKI
51. 5902-5946 MFLCSIMLRFTVGKM
52. 6145-6324 MPFQLQCITGKHPNTHTYIYLSLLNLPVPNVFGFVEETRAPRGHPHKHRENMQTPHRNAT
53. 6129-6329 MFYTTDALPAAMHHWETSKHTHIYIFEPTQFTCTKCLWICRGNQSTQRTPTQTQGEHANSTQKCHLT
54. 6317-6499 MPPDLAEARTNKFLTVRRTFYPQRHHIAGNLIVILKLVFFSAYCLKDNEKIFATKIVKLQS
55. 6535-6567 MYMVAAWWCSG
56. 6552-6623 MVVQWVACLPYSKKVTSSSLSWVS
57. 6658-6714 MFVWVSSGCSGFPDKSKNL
58. 6647-6745 MFSPCSCGFPLGALVSLTNPKTCDQDGGRATAL
59. 6785-6841 MHELRTCDEGTPRIQVLQI
60. 6753-7028 MHTNQVKTCQLCMSSEHVMKERPEFRCFKFDERGHFARTCTAVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIPICDAGDPCPFSDQ
61. 6997-7068 MLEIRVRFPTNEIPVLCCYSSSSG
62. 7028-7096 MKFLFCVATLPALGNSLAAITPN
63. 7109-7138 MSISTLVVHW
64. 7156-7227 MRETRVRFPANTNPVLFCYSSCSG
65. 7268-7297 MSISALVVQW
66. 7347-7415 MQILFCVANLLALGNSLAEITPH
67. 8386-8433 MDKKQKYSNTQMIPLF
68. 8623-8682 MKRKQMIQCGRKCWEGLRKD
69. 8773-8808 MCLQCRCGRKKA
70. 8816-8887 MFFRFFMGGETSKNCTCHFNRGSG
71. 9050-9097 MDENKKLDGGEGVGFL
72. 9277-9360 MSLKKVFYQYNALLMPWKKQRKNIADKK
73. 9494-9523 MYCKKFLLCF
74. 9602-9661 MGKHERYFYTNKTGKLRIFY
75. 9718-9816 MQHVKCVTKMMRGFYIYFYIANSWMILMKDVKK
76. 9947-10006 MGKKSCNEEGKSATECMEHF
77. 9991-10020 MYGTFLKENS
78. 10027-10113 MYNVCFIIFIMKKKLMFFTMFLRLKYVRF
79. 7842-10151 MGMGLMELIYKRKGRKNDLKNYRPITMLNTDLKILSKVLANRLKEIMPSIIKTNQVYGVKGRDIADTTISIKDTIRYMNEKKKRVFLISLDFEKAFDRVEHSFLFDILQSFGFGENFKKWISILYKGATTRIKCNGFLTKNVNITRSIRQGCPLSALLYSLVAEPLGLMIKQDEDIKGIGLDGQETKIFQYADDTTLLMKDIESVKKAMQIVQKYCRGSGAKINESKTEYMRLAEVGNLAELFTFKETIEIKILGVLMGRDEKKADDTMWEEVLGGIEKRLKFWKNRTLTLKGKVLVLNVLMVSKLWYILYVSAMPMWAKKSLKKCFLDFLWEGKPAKIAHATLIGEVVKGGLGLMDVEQRKNSLRVKIIKKYFDKETEATWKGTVGYFLNKCGNFNLGDSILWMKTKNWMAERVSDFYKELLRAWGKFLNNVYFKPLGRENILNQPLFLNNCILNQGREIFLKKWWVAGIVKVRDILYEFKEGFLPVQCIIDAMEEAKEEYSRQEIKNKYQIIKTAIPQEWIQKIENKEYDIDGMEVYVRIGEKLNDFKECTVKSFYCVFRDAVFKKPLANEYWMQKYKITNENNIWENMRGTFIQTKLANLEFFIRHRVIFTDAILNKIGMEQDATCKVCNEDDEGLLHLFLHCKQLDDFNERCKEMISILKGEEETEWNKVLMLGLENECACKNKKLINLLIMLMKSAIWERRVVMRKEKVRLNVWNIFKRKFLKYVQCLFYYFYHEEKVDVFYNVFTVEVCQILKDCELDISLLKD
80. 10203-10250 MRYLVQICVKCKIVIV
81. 10503-10682 MVSTLHSESSDLSSNLGGTLFFYQHRTKKAGIAFLSLEENDSYSELFSNRGRKWPVSSAG
82. 10621-10695 MTVTLSFLATVAESGRLAQLVRAWC
83. 10798-10851 MLQDSCEKAAEIAQLGER
84. 10906-10995 MLFYFVHKGQVIESHPKSLTASPLSPPAST
85. 11022-11057 MVMLLLAMIPMA
86. 11168-11203 MICTTQKPAKLT
87. 11289-11333 MQSLFPLPLPCKASA
88. 11270-11344 MKTEVENAVIVPATSPMQSERLTMS
89. 11173-11394 MYYTETGKANVSSFALNPQGATSFAIKANVKRHENRGGECSHCSRYLSHAKRALNHELIPLKAINNWRFSTWSK
90. 11461-11685 MPGKVCFSFEGPTWSCSSKHVRSPACRMTSYSEINAHWHCLVLTFCYFLARPFSFFFFCFLHYFLFGPGSTKQKT
91. 11535-11885 MPNDELLRNQCTLALPCIDILLLSGKAVFFFFFLFFTLFSLWPGQHQAEDLRFHGVMVSTLHSESSDPSSILSGTLFFFYQHRTKKAGIAFLSLEENDSYSELFSNRGRKWPVSSAG
92. 11824-11898 MTVTLSFLATVAESGRLAQLVRAWC
93. 12001-12054 MLQDSCEKAAEIAQLGER
94. 12109-12198 MLFYFVHKGQVIESHPKSLTASPLSPPAST
95. 12225-12260 MVMLLLAMIPMA
96. 12371-12406 MICTTQKPAKLT
97. 12492-12536 MQSLFPLPLPCKASA
98. 12473-12547 MKTEVENAVIVSATSPMQSERLTMS
99. 12376-12597 MYYTETGKADVSSFALNPQGATSFAIKANVKRHENRGGECSHCFRYLSHAKRALNHELIPLKAINNWRFSTWSK
100. 12664-12888 MPGIVRFSFEGPTWSCSSKRVTSPACRMTSYSEINAHWHCLVLTFCYCLAKAVFFFFFFFLHYFLFGPGSTKQKT
101. 12738-13016 MPNDELLRNQCTLALPCIDILLLSGKGRFLFFFFFFTLFSLWPGQHQAEDLRFHGVMVSTLDSESSDPISNLGGTLFFLPAPHKKSWNSILIS
102. 13025-13099 MTVTLSFLATVAESGWLAQLVRAWC
103. 13105-13218 MPRSRVRSPYWPNFYPLRPQRHFRILLSLTDTNAAGFL
104. 13202-13255 MLQDSCEKAAEIAQLGEG
105. 13426-13461 MVTLLLAMIPMA
106. 13572-13607 MICTTQKPAKLT
107. 13693-13737 MQSLFPLPLPCKASA
108. 13674-13748 MKTEVENAVIVPATSPMQSERLTMS
109. 13577-13798 MYYTETGKADVSSFALNPQGATSFAIKANVKRHENRGGECSHCSRYLSHAKRALNHELIPLKAINNWRFSTWSK
110. 13939-14088 MPNDELLRNQCTLALPCIDILLLSGKAVFFFLFFFLHYFLLGPGSTKQKT
111. 13865-14110 MPGIVRFSFEGPTWSCSSKRVTSPACRMTSYSEINAHWHCLVLTFCYFLARPFSFFFFFFYIIFSLARAAPSRRLEVPWCNG
112. 14106-14216 MVSTLDSESSDPISNLGGTLFFLPAPHKKSWNSILIS
113. 14225-14299 MTVTLSFLATVAESGRLAQLVRAWC
114. 14402-14455 MLQDSCEKAAEIAQLGER
115. 14510-14599 MLFYFVHKGQVTESHPKSLAASPLSPPAST
116. 14626-14661 MVTLLLAMIPMA
117. 14772-14807 MICTTQKPAKLT
118. 14893-14937 MQSLFPLPLPCKASA
119. 14874-14948 MKTEVENAVIVPATSPMQSERLTMS
120. 14777-14998 MYYTETGKADVSSFALNPQGATSFAIKANVKRHENRGGECSHCSRYLSHAKRALNHELIPLKAINNWRFSTWSK
121. 15139-15312 MPNDELLRNQCTLALPCIDILLLSGKAVFFFFFFVFHIIFSLARAAPSRRLEVPWCNG
122. 15065-15418 MPGIVCFSFEGPTWSCSSKRVRSPACRMTSYSEINAHWHCLVLTFCYFLARPFSFSFFLFFTLFSPWPGQHQAEDLRFHGVMVSILDSESSDPSSNLGGTLFFLPAPHKKSWNSILIS
123. 15427-15501 MTVTLSFLANMAESGRLAQLVRVLC
124. 15600-15629 MNAAGFFQSK
125. 15604-15654 MLQDSFSRNSSVGRALD
126. 15785-15871 MPNDELLRNQCTLPPPCIDILLLSGKAVL
127. 15792-16070 MTSYSEINAHCHRLVLTFCYFLARPFYNFFFIYIFSLAWAAPTGRLLLSLAVSGRLAHTATCKSWLFLVTPANHFVSWSQDSPYSWLRQPIVF
128. 16117-16152 MICTVIKDFVAD
129. 16080-16196 MNAMANQSPYTIHDLYCNKRFRCGLIQKPIAKYFFNKVV
130. 16289-16333 MLADQANCTVLLQTF
131. 16365-16400 MHDCITNNKPTI
132. 16369-16425 MIASLIINQQYKGHTSIHY
133. 16504-16536 MRDPYCFMLYN
134. 16496-16579 MQSCVIHIVLCFIISDVLCMSIIRLVYD
135. 16575-16622 MISDVVICERHYTICL
136. 16629-16676 MTDELSLIFIISEVIH
137. 16679-16708 MCENNARALL
138. 16692-16724 MHGHYCNYGSK
139. 16745-16831 MYNNCIKMFVVKLYSVLGRLTLILTNNVI
140. 16983-17036 MNVIRALIGHSVHCNFSL
141. 17089-17199 MISSQRQESGSEHKIHPLSWNRTCDLRIGPTVLHSTK
142. 17199-17243 MSYRSLTQQFHNHIL
143. 17368-17526 MEIATFETQSWHKLQFFLIAGTSLLRLNKCHSYTYALSHTQFLGFRNRESSDP
144. 17648-17689 MARGCVNGMFLQDS
145. 17667-17855 MGCSYRIPDSPSMEDLRSRVGDSLLSKKRLKVFCVSVSEHLGVAAAQRPTSGGDYTASWLDDL
146. 17848-17898 MTSKGSAVMPHVCWVCD
147. 18099-18131 MKPTWRFVRLG
148. 18258-18287 MLWVSAVHTN
149. 18395-18475 MYTLLLGREFVEKEEVCRRCGQWRTEQ
150. 18532-18570 MLKLGNVCLLRTS
151. 18548-18598 MYVCCEPLECNSCIALG
152. 18552-18644 MFVANLLNVILVLHWGNVTQSSVIELFICIQ
153. 18992-19069 MKVSCIRLSKPSSRVKEKSWTLSGCG
154. 19245-19274 MVGHVIICVL
155. 19274-19357 MNNNPTVSCFLVSTIIVPYSFACRLSRP
156. 19478-19510 MAHMVLECMFP
157. 19467-19532 MWSQWLTWFLSACFPNIRDTKF
158. 19724-19753 MLERPRASEY
159. 19792-19827 MWAPPNRTTANC
160. 19833-19877 MSGDQTLRKRNLWVK
161. 19916-19948 MMTGNMKENYL
162. 20017-20061 MYNVEMIFNYFCKFS
163. 20112-20150 MVVTKEEETTIGN
164. 20684-20731 MEDCKISQRSEEVVCR
165. 20766-20807 MESVLEILFKLNFI
166. 20946-20993 MQKYGHTDTKCKVIDF
167. 21026-21073 MLMKSYLQKKSRHLID
168. 21103-21141 MEIDLKEVKIIGD
169. 21145-21183 MTRLNIRKSQITK
170. 21389-21469 MARGVASKQRGQSDSNEVFNERRFRNK
171. 21369-21476 MIDSYSEWLEEWPASKEDSQTVMKCLMKDDLETNRC
172. 21543-21608 MGRKHEFRDGVRLIIIGKGREN
173. 21674-21781 MLRCFSFVMEQNNGINDFCIVYRTAVLGTWCSLDVQ
174. 21711-21794 MELMTFALFTGLQFWGPGAAWTCSSLLM
175. 22001-22048 MDVSWRWVAAGRASAV
176. 21987-22064 MYWCVWTFPGDGLQLEGHPLCKTYVG
177. 22018-22137 MGCSWKGIRCVKHMLDKLAVHFSDGGDPRLIKKLSLKENE
178. 22149-22322 MNELDQLEWRKLRKNKMKHNYILKLFYFTHVSFLEFFELFLFFYFRHIIFLSFMGRHS
179. 22325-22360 MFFFIILYFKIF
180. 22457-22525 MLLYFSFSMQKSFILRCFLNLLF
181. 22363-22536 MLFIFYFNTFLMFYYFKTFVCFFIIFYFKTFNAFIFFIFNAKIFYFKMLFESFILRHF
182. 22566-22643 MSLRFFYLKTILKFFYLNTFLKIILV
183. 23199-23276 MLEFLNFIYIFIILIVILILVGKKKK
184. 23159-23296 MGVHFLLIRFYFLNVGVFKFYLHFYYSHCYFNFGGEEEEVKINYLY
185. 23308-23346 MRMEHFYYGIIGS
186. 23615-23650 MTIGHFCGDLII
187. 23707-23775 MNLFLFLFFLLFFIRKMFRLKTD
188. 23985-24038 MHVIVQFWYAEKGCRKRK
189. 24010-24081 MQRKVAERGSNVQGLQRAKGLQND
190. 23936-24088 MSQVVLMLVEVVKYIKDARNCSVLVCRERLQKEEVMSRGCKEPRDCRMTDK
191. 24365-24475 MIIQTLKDRVRLVSIFCILTCWFLLCIIFSSSIFVIG
192. 24479-24514 MSLTVNFCGAVA
193. 24343-24576 MTWSGLRHDHPDSKRPRPACQHFLHPDMLVFVVYYFFFFDFCYRVNVSYCEFLWRCGLAGQSACLVNRRSWAQIPAAP
194. 24653-24700 MNSATNRVKQPLCLPF
195. 24838-24981 MYRFRVCFLLRVTSVYAAGCLAVGFLTKLKSLRTLLVQEGFGRCLYIA
196. 24894-24989 MFSSRFLNKTQILKNAARSRGLWTMPLYSIVW
197. 24992-25090 MPNQLDFNISSPDIPTCSATVVSFFFYFLELNI
198. 25209-25286 MGQRVLKSAFSPTVLEQAEHLGSVAQ
199. 25567-25677 MTRRQPVVLGKSNCHLLLRSRLLDLSYESLFMHVQSN
200. 25723-25851 MKLRLKVSYPEVFSFSVKTKLARAPVLGTAGARFKSKLHLSLR
201. 25851-25931 MMGEWLSDLKLFQWPIAYVCPDFHFPS
202. 25903-25947 MFVLISIFRADSGFG
203. 25947-26093 MTWSGLRHDHPDSKRPRPACQHFLHPDMLVFVVYYFFFFDFCYRANVSY
204. 25969-26118 MIIQTLKDRVRLVSIFCILTCWFLLCIIFSSSIFVIGQMSLTENFCGAVA
205. 26257-26304 MNSATNRVKQPLCLPF
206. 26497-26592 MFSSRFLNKTQILKNAARSRGLWTMPLYSIVW
207. 26595-26774 MPNQLDFNISSPDIPTCSATVVSFFFFFFFGIKHLACIEVVWRCGLVGQSACLVNRRSWL
208. 26816-26920 MGQRVLKSAFCPTVLEEAEHLGSVAQWIVHWTSRL
209. 27174-27284 MTRRQPVVLGKSNCHLLLRSRLLDLSYESLFMHVQSN
210. 27329-27457 MKLRLKVSYPEVFSFSVKTKLARAPVLGTAGARFKSKLHLSLR
211. 27457-27537 MMGEWLSDLKLFQWPIAYVCPDFHFPS
212. 27509-27553 MFVLISIFRADSGFG
213. 27575-27685 MIIQTLKDRVWLVSIFCILTCWFLLCIIFSSSIFVIW
214. 27553-27699 MTWSGLRHDHPDSKRPRLACQHFLHPDMLVFVVYYFFFFDFCYLVNVSY
215. 27689-27724 MSLTENFCGAVA
216. 27863-27910 MNSATNRVKQPLCLPF
217. 28048-28191 MYRFCVCFLLRVTSVYAAGCLAVGFLTKLKSLRTLLVQEGFGRLLYIA
218. 28104-28199 MFSSRFLNKTQILKNAARSRGLWTIALYSIVW
219. 28202-28375 MPNQLDFNISSPDIPTCSATVVSFFFFFGIKHLACIEVVWRCGLVGQSACLVNRRSWL
220. 28463-28498 MKQSTWALWRNG
221. 28417-28521 MGQRVLKSAFCPTVLDEAEHLGSVAQWIAHWTSRL
222. 28775-28885 MTRRQPVVLGKSNCHLLLRSRLLDLSYESLFMHVQST
223. 28931-28972 MKLHLEESYPGFFF
224. 29060-29143 MGEWLSFFFFFFFNTFIVSERCDTFLLY
225. 29220-29285 MNRIKKMHSHARKVIQKQINRK
226. 29501-29548 MKEEVPSLVEYVHFFV
227. 29622-29663 MSTFPVNGNQALRM
228. 29615-29680 MEHEYFSSEWQSGASHVIDTDL
229. 29696-29743 MTSAIRQEGKDQGYRF
230. 29641-29856 MAIRRFACNRHRFINFCSYDFSDKAGGKRPRIQILGQTGISLPIVLEITPIMSFQKNCKCSHCQTQWNSVPL
231. 29838-29906 MEQCALVSQTFSTNVQNISIKFI
232. 29927-29959 MFSLPDYIGLI
233. 29878-29991 MSRIFLLNLFNISGVIYVLITRLYWINLKRVLIDNVCA
234. 29981-30022 MFALEDNFLPIHFL
235. 30063-30104 MICRFFGSINKFAI
236. 30186-30245 MIFRSYKITDLKILKNISFL
237. 30503-30559 MCQDSNCLYIFFQSVSMEC
238. 30370-30636 MGENLESTGVSPSSTCDSCHDKIVALTNGLDVFCLSFFKESEYKYVSRLKLPVHFLSICIHGMLGVKICLLIAITHEHIIASKDFTFLC
239. 30596-30643 MNILLHLKTLHFCAKL
240. 30682-30798 MVNFCKFIQLYKTSMFFTERFWQPQLLVFFRKFNRYFTQ
241. 30656-30886 MNSVLVHEIWLIFVNLYSYIKLPCFSQKDSGNHSCWYFFGNLTDILHNKSLLINTLLVLTMLTLSKVLFLTLIVVPI
242. 31076-31168 MSTRRPRIRNMWSQPMAAVSLNEDYLGSEIK
243. 31438-31509 MSCSYTLYFLIFTGCQLILHKHQN
244. 31479-31538 MSTHFAQAPELITTALRYSK
245. 31764-31799 MSIYPSIYSFFL
246. 31723-31812 MVEQGILLPLPSLQCLSIPLFIHFFCKRVF
247. 31919-31960 MDHSACRGTICCRV
248. 31933-31989 MQRDNLLQSVTWQRKKQYL
249. 31893-32015 MLSFWLHRTWTIQHAEGQFAAECDMAEKETVPLDQKPRCLT
250. 32024-32113 MAISSLEESPYPKWSSSICLFFFFFMRNGM
251. 32062-32148 MEFKYLLVFFFFHEEWNVKLKDGSVQQQQ
252. 32106-32162 MECEIKRWISAAAAVMQLM
253. 32126-32245 MDQCSSSSNAVDVIVCCGEGAETKGNVLNLPLNIGSYSHL
254. 32245-32304 MIMTKRTRSWTQPDTFYKVL
255. 32304-32351 MTRLFESQHKRDEPTK
256. 32338-32376 MNQQNSLNANYLL
257. 32419-32457 MSRDNNKDKELRI
258. 32482-32526 MIQAMQNKTIRLKSQ
259. 32531-32560 MAGLDMRTHE
260. 32623-32688 MQVSKQDLLHTPIWSLGIITVF
261. 32717-32746 MQHRTIEWAF
262. 32737-32775 MGFLNLGSWYTAN
263. 32809-32880 MCSVFPLICFSFRESDREHHPKQH
264. 32979-33026 MFMKLFFSQPPALCLR
265. 32888-33070 MNTLESGVQMYPHLYNHLQRYFKPQRCCLPDVYETVLLSATSIVFTVNARSATHLQPHLLL
266. 33030-33083 MRGAQHIYNPTYFCRKTV
267. 33119-33223 MKYPVHMRKCFAAFRSCVQLFVHVFLKLRRMRETL
268. 33145-33255 MFCCIQVMCATFCPCVSKAAQNEGNSVDTDQICTVSL
269. 33434-33478 MCSLRFANRLKLFPH
270. 33492-33527 MDSLQCGSSSVY
271. 33592-33645 MQILLYSAAKRGGIKQYD
272. 33742-33771 MISQVRVHQA
273. 33847-33894 MNGFSEWCVCLGVIIG
274. 33864-33911 MVCLFRCDNWLKLCPH
275. 33925-33966 MVSLQCGSSCVDEG
276. 34009-34044 MVSLQCGSSCVY
277. 34092-34124 MVSLQCGSSCV
278. 34054-34134 MSSKTLPTLSAYEWFLSSVDPHVFNKG
279. 34088-34162 MNGFSPVWILMCLIRDDDWLKLFPH
280. 34176-34211 MVSLQCGSSCES
281. 34216-34287 MVFSSKTLSTLSAGAGEMILVSPF
282. 34309-34371 MSFFLNFNMMFLLFTPLILFN
283. 34482-34529 MHVKCKITRSYCLVHI
284. 34629-34661 MSVQFSEFLHN
285. 34667-34834 MKVILVILIRQRLEICKWPFLFIITTTCFSKICKADRECLFILCLTGKRFRKKVMG
286. 34852-34890 MNKMLKFCLRDET
287. 34944-35036 MLGHFYPFWGDFEAHTDIWGHLILTYSGKML
288. 35081-35137 MIVGVFCGGSQHCLVGLHP
289. 35156-35197 MGERIKEESRREVD
290. 35423-35473 MESHLHPAVDSVKDANW
291. 35343-35486 MISVIECITKDFSAVYLRSTYRFISLPWNLTFIPQSTVSKMQTGKVLT
292. 35668-35760 MLMLPLKCKLHLRKKRLWRMITVQSLKLLMH
293. 35616-35786 MNIGRSNRREAKSATSLHANATLEVQAASKKETALANDHSAVLKAIDALKGNLIAKI
294. 35793-36068 MAVAQSSELCNQTDQLWTELHNAVEQINTRVEAAVWSGVCVGWILRLSLPSLDTHNLILGGNLNSFLHPILDRSKSSSNTLSQPAKCNNSFL
295. 36085-36186 MTPGDLNIYHPSNFPSIHLCIKPIATYCKPIKPL
296. 36273-36353 MGGRTGTRNIRYSLAICHRTGTLIFCI
297. 36378-36425 MWFGASRSESSVLGMP
298. 36353-36502 MIQIYLVPDVVWSQQIRVICSGDAVDYIDFGPIFLDNFHLYVIKIWILIL
299. 36487-36660 MDPNPLTSIFGTVPEEMYLSANHIKNFDFSSLLARRLILLSWKKKKKTPSHKHWILEV
300. 36699-36746 MRLYKKKLAKSFHPKM
301. 36817-36873 MNQREQNRHFLITGAKYQQ
302. 36999-37043 MRRTNAFDTLQTLWR
303. 36955-37047 MPTLDEHMVAFQAMRCGEQTLLTRSRRSGGN
304. 37093-37203 MFYSVPVPVPQPVGLSIYTHIFIIIRSFFNKPFLMHM
305. 37293-37388 MHMFFYACILKVMCIMTFPSINCFLMLIAHPK
306. 37422-37460 MPILIERSGNVYK
307. 37450-37746 MFTSEEKLNTSRLQAYTRGNHSSHCIFSVHTIDVLTSEVMLTACAHNLFSLLAHWFFSLLAQNFLGFLSVLGRDLVYLLSLTLLVTLPLRKLAEWYGMD
308. 37731-37760 MVWYGLGLGR
309. 37786-37884 MANRQHSAEPASSILRPALVANAPAKNRHSRSI
310. 37736-37918 MVWIRVGPIDDAIVHRRWPIDNTVLSRHRRSSAPPSSQTRPQKIDTHAPFRLIGLRVKLPF
311. 37923-38009 MKMIHSFNMLLLASGREQWTLDSLSTVYH
312. 38219-38251 MYFINTDFFTI
313. 38215-38313 MHVFHKHRFLYDLKQHLWISFLLEKLKTKRIKK
314. 38412-38444 MSKQHNTDFRI
315. 38502-38597 MKNMVNTEELYTQMFVFHQHAVIHFLSRKSPF
316. 38879-38950 MAQMEKIFNARSKKYHNLINLIIQ
317. 39125-39157 MHKNLSWGLFQ
318. 39332-39406 MERRYYELLWQHLKKREHFCISFSS
319. 39415-39456 MCSCKVIANMSVYI
320. 39423-39461 MQSYSKYECIYLK
321. 39461-39520 MKQPSVKKRQRGKTAAQVNA
322. 39576-39707 MCDVYTFFLNFYTLLSVLIDLTVHLLCVCLFIDQVIEVDITLRR
323. 39766-39846 MSKVKLIISEKKRTSLVRDFVLCVTKM
324. 40057-40158 MYLRLRRQLTHNEHVGAFEARRGDLDTLQTLGGN
325. 40091-40171 MNTWGRLKPDAEILTRSRRSEVINNIH
326. 40222-40320 MFCSVLSLLVCPFTHIFIIISNKPFFNVHTVIC
327. 40340-40423 MCILSNKSLTYSVMHMFYYAYFQKLCES
328. 40395-40469 MRIFKSYVNHDVSINLFYAHLQNEL
329. 40423-40587 MTFPSIFFMHISKMSSKIGVWKCKTNARNAASSLKKGRRPTETQSLENITCSGPG
330. 40853-40897 MKNRVKFTILNEKFY
331. 40884-40913 MKSFIEMGCW
332. 41105-41134 MQIQSNKSTL
333. 41408-41467 MSAYVHLGELGSTLRAARWI
334. 41356-41487 MTKVMRTSDKRNSFLSFNECLCAFRRTRQHTQGCKMDLILYSYY
335. 41535-41573 MKTNLFVPADLPV
336. 41583-41618 MFLQSSHLHSPL
337. 41513-41668 MTELIFENENQPVCSCRSSCLTVNVSSIFTSSFSSLINAIFITVWRYLVDLQ
338. 41723-41818 MNRNKITSLQHLLQCFVYMGVINKKKSGKTFL
339. 42060-42143 MHYSTPFCSINSVSSVFTLKTLKVISAL
340. 42180-42269 MKCVMMDTSRTQRPQVCLRSGRGGAIGRTC
341. 42266-42295 MLNNFIYFGW
342. 42292-42342 MVRTKFFYKSDYSASRW
343. 42339-42374 MVNAATLTAGNI
344. 42346-42462 MRQHSRQVIFDNSVVYFTDLATVKRHQGNGLNFRLVKKH
345. 42677-42748 MTYQFITPMAFTLHYICSLSHTNL
346. 42786-42884 MMTCMSTTHYFLISEYKSHSHNYDLFFSISTTS
347. 42853-42894 MTSSFLFLQLHRPM
348. 42914-42979 MNCRLLFVLHVSCHSLAIFGNI
349. 43094-43219 MQIKRIHGQKTATIWFNSSYFGHGWFFPHFLAHKMFLELDYN
350. 43113-43247 MGKKQPLYGSTVPTLDMAGFFHIFLHTKCSWNSITIEPQKSRHRF
351. 43135-43278 MVQQFLLWTWLVFSTFSCTQNVLGTRLQLNHRSHVTGFDNVLGSFSGL
352. 43253-43309 MFLVPFLDFEHLLTDEGAL
353. 43502-43552 MILLIYPFIYGSVPLLP
354. 43618-43704 MPFQLQPVTGKHAYILIHTHRMSMDFGET
355. 43725-43835 MRTRGEHANSTQKCQLIHLRLEPATHCTTVMPSCIII
356. 43652-43843 MHTYSFTHTACLWTLGKPENPEETYANTGRTCKLHTEMPTDPSEARTSYPLHHCDAFMYNYLRY
357. 43877-43960 MVVIFKCVKRHQSDKAIVMIWAIKHVLL
358. 44103-44165 MVWPIRQLLIKMTAHDDEPFN
359. 44545-44595 MSMHMYTVNPYCRLCSK
360. 44669-44701 MKFCSAKNKLQ
361. 44746-44901 MVNYCSTITAPSTLMLYVPILYLFYLCVFFGSFYVFNIEYQESTNATELIKR
362. 44795-44929 MFLFYIYFISVFSLVPFMFLTLSIRSQPMPQSLLKGKRKIWTKCI
363. 44914-45006 MDEMHLKAKIFTQSKEIVTIIFIILFYFFYN
364. 45100-45282 MCYLKKYILNNTHIHFCRYSMNLSGKLASKSAINSIKAFVNKCINHDICCVFYYYYRFGTT
365. 45236-45322 MIFVVFFIITTDLERHENQIIYLFIFFYG
366. 45282-45359 MRIRLFIYLFFSMDEVYIIVYFYCFY
367. 45368-45493 MCITVINVGSCFENMLCNRGVKLLEGHSLVEFSSSPASTHYL
368. 45814-45897 MFLRVYKIRLCFKLYCCYLELCTCKLHC
369. 45982-46032 MYRCKQLYVSFWQLSQN
370. 45951-46055 MYLLDIAYCHNVQMQTVVCIFLATKPKLNSFISVR
371. 46060-46092 MSTSSQGITKT
372. 46092-46229 MIHIAIHSQRSTVRSQVVSLLLSIFQSSVSTYEFIFETIKKFVVMR
373. 46522-46602 MLAVALKVCYIPGVLNSVPGDLPSCRF
374. 46757-46804 MGVKLQVTGELQGSRV
375. 46966-47028 MNAHATNFTVCSIGKFKLGEL
376. 46970-47035 MLMQQILQFAALESSSLENSEL
377. 46950-47132 MLQTWNECSCNKFYSLQHWKVQAWRTLNCEITSCDCLRLIKDQTMTSLNKNYGPVACFFSL
378. 47104-47145 MDQLLAFSVSKYFV
379. 47253-47354 MICISADFLILLYIFCFIFVCCQNNKIFFSELTT
380. 47428-47466 MQYNAVSCNTTVQ
381. 47979-48014 MSCMCFKRNKGL
382. 48359-48400 MCFISKYLNISVST
383. 48481-48699 MMMAKFNLFSQYIIIALKPLNFPSPTVMCLDSSLLSTAHLHLYASINGGQLSLIQSHSRSSSSAGLYLYIPGS
384. 48930-48959 MRGCIVQRCI
385. 48938-48973 MHCSTLYLVQHT
386. 48973-49155 MKKVQKHRLVQFVSDKNSESKIPVVEEDFEIRKSWGVCEIRPRVEPTKCQGRAHFRQTGGR
387. 49257-49292 MYHKDTKTWLHQ
388. 49319-49375 MVEEMQLLKECNFCSHQPT
389. 49348-49389 MQLLLSPTYLKAKV
390. 49400-49441 MGFCKNNVCCQREL
391. 49423-49464 MLPKRTMISLFSNC
392. 49419-49469 MYVAKENYDKSFLQLLT
393. 49469-49513 MTSVRVLMQRKSDCS
394. 49518-49568 MDVKAAYLHAPIECDIS
395. 49635-49688 MTKQNKKKTFILVWCVMS
396. 49802-49831 MMYLLLTILF
397. 50387-50473 MAFVKEESEDVKIEETFTVKQEDLQEQTG
398. 50645-50698 MTFVIISCVISFPFSLSS
399. 50701-50733 MLLLFLLFYCL
400. 50887-50916 MSFHSNNTSL
401. 51404-51445 MDAPNFKYAELNKY
402. 51496-51564 MLLWDDVRQKEQIIVELKRLALH
403. 51641-51673 MHTFECEVRQY
404. 51618-51749 MDYSMLMICTHLSVKFVSIDHILCVPAGAAIEFLCLTLFKRNHF
405. 51770-51808 MLLTQGMITSFMV
406. 51952-52002 MIIFLFLLEKVLFFYFG
407. 52081-52125 MQVFFFFFFFFFFTF
408. 52161-52220 MSFQIVKQSVFETNENNRCQ
409. 52201-52233 MKTTDVNDSFE
410. 52214-52243 MSMIHLNDLA
411. 52390-52452 MIFLFKVIIRQNLILPMPNAA
412. 52445-52498 MLLDVAKSYFLILLFFFV
413. 52455-52502 MLQSHIFLFYYFSLYE
414. 52508-52576 MNTLVCRASSVTVFYRYSWSFLQ
415. 52835-52888 MLCATMATTYCYRTNLSP
416. 52977-53048 MPLSLIGQTAGKLLRWHFCILAGI
417. 53021-53122 MAFLHLGRYIKCHDVGLQLSFFGLVSLFIKGRHS
418. 53126-53155 MNYQLIQHMF
419. 53053-53223 MSRRRSSAKLLWLSLFIHQGSPQLNELPTYPAYVLNQLQLSTRKYLHKLYTIMQTHK
420. 53238-53294 MHTCYEHAGFAPIGFSKQV
421. 53251-53325 MNMQDLLQSGFPSKFKMFKSCGRYT
422. 53310-53378 MWKIHMREFNTSNPERVHLIICI
423. 53614-53673 MKIASPFTVPLVVFNLYGVC
424. 53663-53716 MGFVDSVEHKRRYCENKC
425. 53713-53751 MLAFFVFQKKGIV
426. 53773-53826 MVWSFIFVGETSISCLSL
427. 53814-53864 MLIALSLHTKVHFFFFF
428. 54026-54058 MWKKFQSEAKA
429. 54269-54376 MPTVWEKLSNYRKLNSAHENSHWGEALLLPSVWKKL
430. 54418-54489 MEEELLFAHSVVKVLLKNKILTST
431. 54521-54550 MHRVWEKFPI
432. 54605-54634 MCAVWKELHM
433. 53874-54857 MLLKEKTHQQNEMEEKQQDMTTDEKPTLTKKTLSRGRPRKSKPRCNFSCKQCGKSFSQKPKLDVHIRDHTREKAYTCKQCGKSFYNTRNLTVHMRIHTGERPYTCQQCGKSFHKTGNLTVHMRIHTGERPYTCQQCGKSFQTTGNLTVHMRIHTGEKPYSCPQCGKSYSQNSNLEVHMRTHNGGRTFVCTQCGKSFVKKQNLDLHMRIHTGEKPYTCTECGKSFPYKSTLKHHMIVHTGEKPFACAQCGKSFTCNANLRNHMNGHTGTIVFTCDLCGKSLTHKYSIKNHMKTHSGERFICIECGKGFKHKRSLSNHMELHNGEQSPQN
434. 54835-54879 MESRVLKIKALSTQT
435. 54879-54926 MSICITAAFSCSLAVN
436. 54968-55033 MLMIVHGWFHINQHMIHQSDDS
437. 55239-55286 MLTWVFPSFLPQPKNT
438. 55247-55291 MGFPQFPSTAQKHVT
439. 55742-55807 MCVRVGLCSLAAIHNVCFVLCF
440. 55789-55830 MLCSVFLNNYIDVN
441. 56401-56466 MISQISSYTCFKILDKISLKTI
442. 56666-56734 MILFLPKSPHVVLLCSHFCSLFL
443. 56694-56744 MLFYYVPIFAPYFSNHF
444. 56707-57054 MFPFLLLISLIISDFSLLFSRSKKNLVHFSPSTVNFALLLNLAPSNFSSSISFNLPCSSFIFCIFFPFSFFNSFSSFSFSSFSLYFLQFCNCLQYFIVNFLTKYFTFSHHILLSLL
445. 57198-57263 MVTQTCFFIFNLVYKPFNISCA
446. 57472-57501 MIITLSCFFK
447. 57752-57961 MHSSLQFVSCSKITSSCLHISFTFSNFLMSKSPLALKDTIPKTIKNIKTFIKDIKTFIKNIISVHIFQAL
448. 58188-58226 MSICVQNVSSCCP
449. 58207-58332 MCLPVVLDSSLYYSNRSILLLPKHSLNFQSYPFVSMLSLPVQ
450. 58616-58843 MIWAQAQPARFHLMTVHHPKVLWTFCCLYSCAVREGRHFFGESGFHKPRPIFNICARIKPSFNFLNGTNSPMIQFV
451. 58877-58909 MHEGDKIITVL
452. 59106-59210 MNSNVSLLRVREKSNRNAQRGARTHDPEIKSLMLY
453. 59334-59366 MWPMIYAQCTC
454. 59388-59429 MQNSPLRGLETPPF
455. 59350-59433 MPSARVSSCKAAKCRIRPCVGLKHHPFS
456. 59532-59570 MNPIVSLLREREK
457. 59579-59614 MPNVGLKPTTLR
458. 59614-59643 MKNLMLYRLS
459. 59758-59790 MWPMIYAQCTC
460. 59812-59856 MQNSSLRRLEQQPFS
461. 59774-59872 MPSARVSSCKAAKCRIRPCVGLNNNLSVNSRTR
462. 59955-60068 MNPNVSLLRVREKSNRNGQRGARTHDPEIKSLMLYRLS
463. 60182-60214 MWPRIYVQCTC
464. 60236-60301 MLNSPLGGLEPPTFQLTVERPN
465. 60380-60451 MKPNESLLRERQQKHPTWGSNPRP
466. 60594-60626 MWPTIYAQCTC
467. 60648-60731 MSNSSLGGVEPPTFQLSAERANLLRHRD
468. 60610-60735 MPSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFSYQPNALTYCATETE
469. 61026-61073 MPSARVSSCKAAKCLI
470. 61064-61171 MPNLILGGLEPPTFQLTAKRANRLRHRDSGKGHLQW
471. 61208-61381 MNPNVSFLREREKSNRNAQRGARTQDSEIKSLMLYCWNILPIPYMFNKKRSGEGFLQC
472. 61452-61487 MEYKNYIQDVRN
473. 61411-61524 MNNSMTELWVTLPQWNTRITFKMFATNIHFLTPAYIHN
474. 61694-61732 MTTCDMSRLLEQT
475. 61786-61854 MQHSKKEEVCLVKMFYNTIEKID
476. 61903-62094 MKINSFSPTIPLFCSSLEQRKTKTDNQISTKMSHCHYCRPLPKSLFYLLFKTIVNIIVLIHYVR
477. 62642-62707 MKNQQLQSRIQLNNYLNERFRT
478. 62691-62786 MKDSELNRNNVIKLTTQTRHQMIKTKIQTYLN
479. 62818-62847 MGKSKTQQCD
480. 62962-63000 MAQTKIIFKNVFK
481. 62990-63046 MCLNKRILKSSSNKRILNS
482. 63402-63488 MNRQLIHHMFYTAYALPAVTHLWETSIHT
483. 63518-63553 MLVNQSYFLFLF
484. 63563-63601 MWFLVPLFVLACI
485. 63620-63802 MHWWCSLFSSHTNTCLHTPISQISPFCVLSPFRPGPSSRPFYTPILTVKLIQPASHLQHPV
486. 63856-63900 MPVSHRKRQRRMSRA
487. 64100-64129 MTVKSSNFTL
488. 64174-64212 MNLQRLKTATNTL
489. 64898-64948 MFWYKSGRRASCNRFYA
490. 64973-65011 MRSGNRKDTSVIT
491. 65049-65177 MTNTHSDLMNLTLYLNNGNISNVSCCNACWEWHCTNIPACIAV
492. 65098-65181 MVTSQMFHAAMHAGSGTVQISQHALRYK
493. 65120-65200 MLQCMLGVALYKYPSMHCGINKCCIMV
494. 65185-65223 MLYNGLTVFFICV
495. 65316-65384 MLIIDVSLSAIDTIEQCYCPRYS
496. 65513-65572 MNITRSYLGFWLACHNKGAF
497. 65614-65676 MLKMTGLRAQLKQTLFSMMVT
498. 65759-65797 MMFVELFNHPLII
499. 65863-65934 MFCSCFLPSVFLHLFIVNPQLTFN
500. 65973-66008 MFLEHSVVWTLQ
501. 66078-66212 MYFNSNILLIYTTEIDCKKNSRLLATTAASRLLLNQGKTVFYCKT
502. 66277-66336 MNNELLMLFCMFLYLKIAAV
503. 66386-66442 MCAVVKNKTLELNRTFLIN
504. 66466-66759 MLLSIYSTLLHKLIQQLTKLRQLLLVSKMSSLEYCVNQCSPCIFTATYCKITVHCWQLQLPVFYCFLTGQFLTVYKTLSKSVKIGALIETFTVIYNLS
505. 66968-67000 MFFWMVNILSA
506. 66958-67104 MWRYVLLDGKYIKCLVSIEFILGNYQRRVETCLYLCRLMTSKYCIHQNA
507. 67153-67194 MWVIIYSFTELQFN
508. 67236-67292 MMTVFGVDWIENYSVNKHS
509. 67313-67342 MIGDGTRSKL
510. 67323-67367 MVPEANYEAGTVIHL
511. 67342-67410 MKQEQLFICDERSTSKDLKHQQK
512. 67536-67637 MLNYQKWLKVMKMIHQGQRAMKDVKIINLMGLMC
513. 67656-67688 MMAWKLTETGI
514. 67553-67828 MAESDEDDPSRPTRNERCENNKLNGINVLTSALVNDGMETDRNRHLTLHHMNCYWVDPCKKPHETLHKTLHIISPITLHITSWNGLQRCLIQ
515. 67816-67998 MSNTVGTFMKKQLIAMCKAISVQETRKEPCERAEIQGPISPADRVYLRMLWRAQEKRTISG
516. 68029-68112 MPLMGYQCLKGAKGNNSSKGKLTGNRGA
517. 67998-68129 MRANPTAAKVDAINGVPMPQRSERKQLQQGKADRKQRSLNIPKL
518. 68148-68177 MWKEKLIRTK
519. 68245-68277 MHNCRFQNSDS
520. 68198-68314 MPEYHIQQCHKSRDDECTTADFKTQTLNHTSPSTSIKVK
521. 68238-68351 MMNAQLQISKLRLLTTHLHQHLLKSSEDADSLEEEKQG
522. 68351-68398 MTKDQDQHLMLFMFVY
523. 68423-68461 MVPIYNITSVYST
524. 68506-68535 MLKTLLSLMC
525. 68591-68638 MFGWTSVKVRWHNLVN
526. 68699-68788 MKLHFGLKDNNIKTKVLRGGIEEDFYSLSV
527. 68832-68882 MYVVFAANMPACVKNTV
528. 68931-68960 MADCVEYLNM
529. 68978-69073 MLNTCMKLYVAEVRMSNILSSYYTIITMYVNP
530. 69305-69364 MLWGLLCSFSALLWRIKSIF
531. 69259-69399 MENTDTLEGVPERLQNALGPALLFLGFIMENKVYFLIFKTSGLIISN
532. 69402-69509 MKSRIHDMTPFNPGMLRPQRKVLTTIRSRQATRQPL
533. 69525-69668 MFLPVISPCLFSENTLLFFSSYQNNAFPKKQWKCKQLTTAAILKRGRT
534. 69775-69822 MPSTHIVHPDETFIKR
535. 69855-69902 MSITRPNRDLNPGPSD
536. 69617-69910 MEMQTIDDCCNFKKGEDIVSRIRTCTGRPQWISSPSPLPLGHDYKTACTAISLCLVHILCIQMKLSSSDSSTAKAVAPQNEHHTPEQGLEPWTLRLKV
537. 69913-69960 MLYRLSYPGSTTAIYK
538. 70038-70100 MVGVDVAKTRQVTLRLGLWFL
539. 70091-70126 MVFVGVDISTTQ
540. 70183-70224 MSFCCCGNEWTLNN
541. 70169-70246 MITAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
542. 70209-70259 MDTQQLKRFLPCLRSVT
543. 70407-70439 MATQSATPTSP
544. 70283-70453 MLASKILFLLYHIPSLPHFRKRKHSGRAISTACTKRRLEITDGNTECDTNVTLKNLP
545. 70535-70621 MCGMFLPVISPFHFSRNTLLFFSSYQHNN
546. 70763-70810 MLSTHIVHPDETFIKR
547. 70791-70886 MKLSSSDSSTAKAVAPQNEHHTPKQGLEPWTL
548. 70843-70890 MSITHPNRDLNPGPSD
549. 70901-70948 MLYRLSYPGSTTVIYK
550. 71097-71129 MATQSATPMSP
551. 71026-71238 MVGVDVAKTQQVTLRLTNLQRDYEWQHRVQLQCHLEKSAVTRIRTGVAAATTQSTNHHTLFFFFSLFYIKN
552. 71297-71434 MYSRLKSLFQIHQSCHSCCNNRKEYLAVQTFFFETIYTQTICHSFV
553. 71537-71608 MFPIPHQQLHFQSPFHLAFLLFFQ
554. 71482-71751 MKFMNLVFLPSVLQPNKNNVSHSSSTTSFSIPISFSISFIFPIKHFNSLHLKNKCNIPSSSSLQTLHLASFAKPILHNLISLNKQFCLKM
555. 72267-72353 MLSKISPCFNNLFIEFWNFIHHILFGLHP
556. 72417-72476 MFFFFPIFIYSFNSYAFHSD
557. 72460-72531 MLFILISGSIKPKPPSSTLPIMVS
558. 72865-72987 MYLVFSLLIFAPVPLQYLFKISSAFSILLISFTIKVVSSAY
559. 73067-73135 MFQIQVCIIVPTLDILVLLILLF
560. 73054-73398 MANPNVSDTSVYNSADIGHPCLIDLVILKSLVKKPFTFIQLVISAYKHFIHCKYLSPKPNLSITSIIYLCSTLSKAFSKSTLIIYPVSFSSLIYHIISLILFMTSVMSLFKTAYA
561. 73414-73467 MLGTTTFNLLAKTFAKIL
562. 73984-74283 MSLALLLIITPLHFSSSIFFSFSCNSIILSTFIPFTLLISSFHSFLILFSLNFLAFCIFSDIFIEYSFILFFRLSHHKPVSVSNISSFTLLIIIFSISIL
563. 74629-74697 MAILKSPKINMFSFFSISLSISL
564. 74737-74808 MLHTLKLFPPYRTFTIIILPLVSL
565. 74733-74813 MYVAYSKTFPTIQNFYNYYSSISVFIV
566. 75035-75064 MIPHIHYSLV
567. 75122-75286 MFLASPFSNFFLSILSLISSLLIFCRCRTISMFRPLLDLDFKSFIFFPFSFFSSP
568. 75624-75701 MPSRSPGTAELRSPAHNAPAEDISCT
569. 75673-75738 MPLLKTSPAREIWAVFLFMLCT
570. 75772-75828 MYHSEILHPFFRHEANIVW
571. 75809-75898 MKPTLYGKDLTSLGNFTFTNRVPSATIVPG
572. 75898-76140 MIFSSYWQYRSYSPITQFLLYLLILYITGQVQERYHFFCCTQLFHFTFFSINHQSVNQYLAFFFTFHCQFKFIVVFPSQSN
573. 76181-76252 MLFIVEFSTSFIIIVSVASFLYSL
574. 76425-76481 MSHCCFLQHLHFVSFQACL
575. 76475-76597 MFVAFPCSLFLFPFVSCPFSFSVVSILLFSNPKTVLLFGVS
576. 76643-76735 MQKLKIKNKTAKMEEPLSSFCHLTLPAVHQL
577. 76768-76806 MAVSERGCQALAI
578. 76919-76951 MRSGISRVVWP
579. 76822-76983 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIRHFQGGVAVSERGCQALAI
580. 77096-77128 MRSGISRVVWP
581. 76999-77160 MMPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
582. 77273-77305 MRSGISRVVWP
583. 77176-77337 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
584. 77353-77514 MMPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
585. 77450-77530 MRSGISRVVWPLAKEAVKRWLFKSAAK
586. 77627-77659 MRSGISRVVWP
587. 77530-77691 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
588. 77804-77836 MRSGISRVVWP
589. 77707-77868 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
590. 77981-78013 MRSGISRVVWP
591. 77884-78045 MKPFEKLTGPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
592. 78158-78190 MRSGISRVVWP
593. 78061-78222 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
594. 78335-78367 MRSGISRVVWP
595. 78238-78399 MMPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
596. 78512-78544 MRSGISRVVWP
597. 78415-78576 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
598. 78689-78721 MRSGISRVVWP
599. 78592-78753 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
600. 78866-78898 MRSGISRVVWP
601. 78769-78930 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
602. 79043-79075 MRSGISRVVWP
603. 78946-79107 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
604. 79220-79252 MRSGISRVVWP
605. 79123-79284 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIRHFQGGVAVSERGCQALAI
606. 79397-79429 MRSGISRVVWP
607. 79300-79461 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
608. 79574-79606 MRSGISRVVWP
609. 79477-79638 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
610. 79751-79783 MRSGISRVVWP
611. 79654-79815 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
612. 79928-79960 MRSGISRVVWP
613. 79831-79992 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
614. 79974-80105 MSSVGYLNQLPNEALRKAYSTWYSQAVSHPSTNQARPCFTSEFR
615. 80105-80137 MRSGISRVVWP
616. 80008-80169 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
617. 80282-80314 MRSGISRVVWP
618. 80185-80346 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
619. 80459-80491 MRSGISRVVWP
620. 80362-80523 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
621. 80636-80668 MRSGISRVVWP
622. 80539-80700 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
623. 80813-80845 MRSGISRVVWP
624. 80716-80877 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
625. 80990-81022 MRSGISRVVWP
626. 80893-81054 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
627. 81167-81199 MRSGISRVVWP
628. 81070-81231 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
629. 81344-81376 MRSGISRVVWP
630. 81247-81408 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
631. 81521-81553 MRSGISRVVWP
632. 81424-81585 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
633. 81698-81730 MRSGISRVVWP
634. 81601-81762 MMPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
635. 81875-81907 MRSGISRVVWP
636. 81778-81939 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
637. 82052-82084 MRSGISRVVWP
638. 81955-82116 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
639. 82229-82261 MRSGISRVVWP
640. 82132-82293 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
641. 82406-82438 MRSGISRVVWP
642. 82309-82470 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
643. 82583-82615 MRSGISRVVWP
644. 82486-82647 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
645. 82760-82792 MRSGISRVVWP
646. 82663-82824 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
647. 82937-82969 MRSGISRVVWP
648. 82840-83001 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
649. 83114-83146 MRSGISRVVWP
650. 83017-83178 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
651. 83291-83323 MRSGISRVVWP
652. 83194-83355 MKHFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
653. 83468-83500 MRSGISRVVWP
654. 83371-83532 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
655. 83645-83677 MRSGISRVVWP
656. 83548-83709 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
657. 83822-83854 MRSGISRVVWP
658. 83725-83886 MMPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
659. 83999-84031 MRSGISRVVWP
660. 83902-84063 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
661. 84176-84208 MRSGISRVVWP
662. 84079-84240 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFQGGVAVSERGCQALAI
663. 84353-84409 MRSGISFFFFFFFFFFFFY
664. 84256-84489 MKPFEKLTAPGIPRRSPIQVLTRPDPALLPSSDEIGHFFFFFFFFFFFFFLLNQFQLQSFTVNHNKTDIKRSFHIQKH
665. 84585-84716 MIYIQFFHISLHFPLKNSPYIHHHLLFFCHNSPFPHCIFHQHYT
666. 84949-85125 MTSEKIALCLIKNSRHSTFISTCLPFMFPHISFAFTFLYFSIQYLFAVGSLKTFSLKKQ
667. 85014-85340 MPSFHVSPYFICFYIFVFLYPVFVCCWFFKNILSKKTINIFHSTFIKIAYFFTCFHIHFFCFFFFFKIVYAFYPFFWNRLFNYVKIFLNFLSVVFLFRLLHRVYNILFS
668. 85222-85410 MLFIHSFGIACLIMSRFFSISFLLYSSFASSIVSITYCSVKKPSLNSYKMSRTFKIPTSIHFL
669. 85438-85542 MFLFKKRGWFKMFSLPCGLYSTCFKKFPHALKISL
670. 85928-86044 MLVFLVSSNLTSFLYLLKNLPTSYLSLFWHLSQLKPLKS
671. 86173-86229 MASFTLSFPFTINVVSSAY
672. 86583-86636 MMSFMLIVMSAISLPFIA
673. 86755-86838 MSFLLFCVLISLIPFPFFHLVLLFAVFP
674. 87123-87311 MLSPFAPCIIFIVSAFPFCLSKSKKNFVHFSPSTTYFALLLSLAPSYFFSSISFSFPSISFIF
675. 87315-87470 MSFSFFSNSFSKFSLIVFSLCLLFFCIILPNVIVDFLIRNFTFSHHSLLSSL
676. 87553-87591 MSIPLGLFVFHLY
677. 87771-87905 MSIIPFSSISDFSSFLPVSDLKTIPSVMSCLLKTVLKSPHTIICL
678. 87930-88127 MLKKLFFSLSSLGACTFTKIISFPSYFISKIIHFPCLSLYITLLICSAFFFIKIATPLPAFVSPLL
679. 88497-88538 MFLSFSFCFFSLFF
680. 88567-88632 MLLKLGVMSMGVHTKSSSCSVC
681. 88636-88710 MSVSFLFFPFVTSSSVISSVVVCCT
682. 88761-88841 MHLPAHLVLNLLLLLFLHPAFTLINIF
683. 88951-89199 MHSLQVFTWLLCNTLKYCIPSAVSSFVLYGREITSFGNLALIKRVAVSERGCQALATRLQDCLYCTVMLYRLSYPGSTTVIYK
684. 88884-89339 MSSLLTLVTFKIGAVFDHMVWAHAQPTGLHLVAVQYPKILHPFCCFQLRTVWERDNFLWKPCFNKACGRKRKRLSSVGYKTTRLPVLYCNALPTELSRLHNSNLQVGKLWVVVGADLYSTLKFTVRWGFKLMVGVEVAKTRQVTLRLGLWFL
685. 89330-89365 MVFVGVDISTTQ
686. 89422-89463 MSFCCCGNEWTLNN
687. 89408-89485 MITAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
688. 89448-89498 MDTQQLKRFLPCLRSVT
689. 89646-89678 MATQSATPMSP
690. 89522-89692 MLASKILFLLYHIPSLPHFRKRKHSGCAISTACTKRRLEITDGNTECDTNVTLKNLP
691. 89795-89938 MFLPVISPFLFSENTLLFFSSYQHNAFPKKQWKCKQLTTAAILKRGRT
692. 89887-89997 MEMQTIDDCCNFKKGEDVVGRIRTCAGRPQRISSPSP
693. 90045-90092 MPSTHIVHPDENFIKR
694. 90125-90172 MSVTRPNRDLNPGPSD
695. 90073-90180 MKISSSDSSTAKAVAPQNERHTPEQGLEPWTLRLKV
696. 90308-90370 MVCVDVAKTRQVTLRLGLWFL
697. 90361-90396 MVFVGVDISTTQ
698. 90453-90494 MSFCCCGNEWTLNN
699. 90439-90516 MITAECLSAVVAMNGHSTIEKIPSMP
700. 90479-90529 MDTQQLKRFLPCLRSVN
701. 90677-90709 MATQSATPMSP
702. 90553-90723 MLASKILFLLYHIPSLPHFRKRKHSGRAVSTACTKRRLEITDGNTECDTNVTLKNLP
703. 90817-90936 MCGMFLPVISPFLFSENTVVFPLLPAMLIFCDFLRFFKKY
704. 90988-91161 MLIFCDFSKNFHILRFFKKFSFFVIFQKKFIFCDFLRFLNFFKFFVIFQKKFYFCDFL
705. 91205-91282 MFIFCDFMRLQKMFIFCDFSKNFQFL
706. 91366-91506 MRFFKKFSSFVIFQKNFIFCEFSQIFHFLRFFKKCSFFRFFKNFYFL
707. 91467-91562 MFIFSIFQKFLFFVTFFDFSKRNHILRFFKII
708. 91680-91826 MFHILRFFKKISFFVIFCDFSRIFFFFVIFQINFIFCDFCDFSKNVHFL
709. 91813-92034 MFIFCDFFAIFQKNFIFCDFSKRFSFFVIFQKFFIFCDFSKKLNILRFFKNFSFFVIFCYFSKIFHFLLFFKKC
710. 92784-92990 MSSHRAWGMGQQPLSPDGAVLAADVPVLANHLFHLFSFSTDAVFLCLVSDLVYLDMSTSCFAAVRTAFA
711. 93331-93372 MALSLCKNPEIMYP
712. 93312-93380 MTPRRIHGTVPMQKPRDHVPINT
713. 93483-93521 MKVRITLQRTLLK
714. 93302-93739 MVSYDTKKNSWHCPYAKTQRSCTHKYIAKWHLFQIHPELFRKVPSTESAEEFQAAAMEESDESENYPPKDIAKVKSIVEYILMNKKQPSTIPSHLRLSSDYKEFPKHLIPDETMCYHCSDRTLLSDPVGITRKAKILTTTGIVQGG
715. 93633-93749 MRQCATTAQTAHCSVILSALHVKRKFLQLQELSKVDNCY
716. 93775-93942 MKKILNHLICILYLQIFQPTTNSVLSVEWCTVTKSGLMVCITSMTMSSLNSLSASP
717. 93858-94106 MVYRYQEWANGLHNFNDHVLLELSLCLTIRNLLQVIVIQYIYYMLYNILFFTTIGFLHSVDFMLGNIRYIQIKTIMFSVFNCF
718. 94200-94244 MCYINKLALPCLYKY
719. 94387-94437 MNTSIHVYLVATIHLWS
720. 94403-94474 MCILWRPSTCGHNGPPQEGILSSL
721. 94440-94517 MDLHKKASFHLSDKYLSFLLQRGKSY
722. 94545-94742 MFLFSLVSDLSQPPQYFNGEVDLDMFWKALTEERIARGFFSSKEIYYIRNGMSSLFNFISVFRSTI
723. 94764-94925 MFVCPKGQKNNPFCVTPSYNFWAPWIGNKTRIANVVLNTELEKVHKAKLQNEQK
724. 94864-94935 MLFSTLNWRKCTKQNCRTNRNNCL
725. 94985-95026 MLIICIICQCWHFI
726. 94996-95085 MYYLSVLAFHLTCVFYVIGGSDKKTVKSVV
727. 95089-95136 MPKALAQIYSCDFRRR
728. 95155-95211 MTRFLKRFGLLQVNLNVAH
729. 95136-95225 MRSREAYDKVFEKIWAASGKPQCCTLKYYK
730. 95259-95294 MGPVFCLALIGE
731. 95201-95326 MLHIKILQINQKCTKSHRHNGSCFLLGTDWGVTGGVQLWGGV
732. 95437-95496 MPLPSIITYGHLSPNVINGI
733. 95619-95666 MLLFMTLPVDCPPTQT
734. 95770-95847 MAHCKKAKSRCGWSSNNWFCRTLCSV
735. 95838-95891 MFCMTDFTKTTQKILVIH
736. 96012-96080 MFSSCETSSTITLSEKTRNVFMT
737. 95480-96157 MSLMGFDYVFLTICLSCGIVYSIKCNLRAESPRDFADMLLFWEHLPNVVIYDFARGLSTHTNLRQPITFTPFEGRLLEPTTENIAKAKSGKLQVTLPWLTAKKQSPDADGHPITGSAEHYVLYDRFHEDNTKDPRDSLRKLRLVPQLAGKVNSQAAEQLFSKLKKNNYFMNMALPSTHVFLMRNIIHHYTVRKNEKRLHDIKKEFNTNIHMNDHSQVVLGNVSLTL
738. 96141-96260 MFPLLCNKYITISITVLMCIFAFIENPSSTEKCMDMSLGN
739. 96394-96471 MTAASPGITSVTSPLSSVPITEKNSL
740. 96637-96669 MCWTEIALAVK
741. 96738-96986 MDSHVSSLFFYYNFFFIKNIDLSKYLLQIGNACMKLICEMARQIVCIKHNIYIDCFNLIQKKKTISKLCENVHVIVNSFFLFM
742. 97079-97111 MYCIYCVRSTT
743. 96949-97116 MFMSLSTVSFYSCRARTYTLRTFMLSLCGKKLLTTLLLDYRCVYVLYLLCEKYNLN
744. 97194-97226 MPMDQTTLSSV
745. 97186-97290 MDKCQWTRPLCRLCKKILKCLVHTLIGIAMCVFLK
746. 97242-97298 MSSAYINWYCNVCVSKIKH
747. 97331-97417 MKYFYTFNIVDNDAASKRDGVFRLSVRRA
748. 97417-97473 MNQDLEMRNTGQFLGLSIN
749. 97365-97589 MMPLRREMVFLDSLYAEHESGFGDEEYRAIFRSINKLRRFSLYVIYGYVPIAISIYFLTVYYSSVTFGYVPVAVS
750. 97664-97714 MFCLQENCLPSGSWDMD
751. 97702-97740 MGHGLKRMDMIFQ
752. 97942-98031 MTVASLFSVHPLNGVWHWVSTPGGIILLFM
753. 97979-98074 MVCGIGFQLQEVLFYYLCNFILLVLFLIIAKM
754. 98138-98170 MVIASTPNIMY
755. 98181-98312 MLVNCQTKQSFFQMDIPIIRQWWCLLLMEQFQIDGYVSIYLFFL
756. 98281-98364 MGMSVFIYFSCKSVKLKIYIVPIQQLVT
757. 98364-98429 MNNKTYLKSLLPVTSMSPTRSQ
758. 98531-98608 MTHVPLISRTQTLVQGEVLFSPGQHF
759. 98829-99104 MPGNSLCVCSSSVLIPILLLWVCVCTPVHIVCLSEVVINKYCIMDPSVSVSSLHSNYGFCLVLLLKAMGTGLLSGLRRQEVSWMERFCSFLG
760. 99138-99179 MSKQFKIGKGMTKD
761. 99270-99347 MVDLNIVKGQFNYYLPNIINYLCIYI
762. 99367-99414 MAQRIYSVGKGQIGFH
763. 99347-99445 MKYNFLLWPKGYTRWEKVKLVSTKTPFSSACLH
764. 99451-99516 MSSPSQSFVTTSEEFLIKPKHS
765. 99526-99567 MMRWSSFVDVFSQR
766. 99551-99661 MSSPRGNHKTCMYMSMLMFCSVCFILLIGLSVCLYRP
767. 99580-99792 MYVHEHAYVLQCVFYFINWFICMFVQAITYGISELQGLSWQEAEDVFLQGPIYHARYVYIFYCTKAVKFLC
768. 99668-99805 MAFPSYKACLGRRLKMSSSRAPFITQGMFTFFIVQKLLSFYVKHNF
769. 99789-99869 MLNTISDNSIYFFLVKLRNLTEELLEK
770. 99869-99997 MKNLPNKNLKHFILYVINTLLIQVLFFTIFLCIFYSSMTCRTS
771. 99997-100062 MKIYKKIKFGVRKLLRVLSFIL
772. 100254-100301 MFNILYNNIFNHSAII
773. 100322-100381 MLPQRLREWSPTVVETRNFV
774. 100345-100449 MVTYSGRNAELCLDTVNCDTFPTHDNILLNPDFIL
775. 100700-100768 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTMFC
776. 100803-100835 MWPRIYVQCTC
777. 100832-100861 MLAVARQQNA
778. 100819-100902 MSSAHVSSCKAAKCLIHPWVGFNHQPFS
779. 100857-100910 MPNSSLGGLQPPTFQLTA
780. 101001-101144 MNPNVSLLREREKSNRNAQRGAQTHDPDISTVSHALPTELARRIRSPH
781. 101232-101264 MWPRIYVQCTC
782. 101248-101331 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
783. 101286-101390 MPNSSLGGLEPPTFQLTAERANRLRHRDLVKGHLQ
784. 101656-101688 MWPRIYVQCTC
785. 101672-101755 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
786. 101710-101814 MPNSSLGGLEPPTFQLTAERTNRLRHRDFVKSHLQ
787. 101862-101960 MSVCWERERKVTGTPNVGLEPTTLTLSVSCSTD
788. 102079-102111 MWPRIYVQCTC
789. 102095-102178 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
790. 102133-102237 MPNSSLGGLEPPTFQLTAERANRLRHTDLVKSHLQ
791. 102502-102534 MWPRIYVQCTC
792. 102518-102601 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
793. 102556-102663 MPNSSLGGLEPPAFQLTAERANRLRHRDLVKGHLQW
794. 102698-102811 MNTNVSLLGEREKSNRNAQRGARTNDSEIKSLMLYRLS
795. 102823-102891 MRSSFINQKSFTVLPSLPVTIFC
796. 102926-102958 MWPRIYVRCTC
797. 102955-102984 MLAVASQQNA
798. 102942-103025 MSGAHVSSCKSAKCLVRPWVGLNHQPFS
799. 102980-103033 MPSSSLGGLEPPTFQLTA
800. 103049-103087 MCHRDLVKGQLQW
801. 103171-103230 MPNVGLKPTTLRLRVSCSTD
802. 103247-103300 MRALLLTRNRLQYYLPYP
803. 103349-103381 MWPRIYVQCTC
804. 103365-103448 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
805. 103403-103510 MPNSSLGGLEPPTFQLTAERANRLRHRDLVKSHLQW
806. 103545-103658 MKPYVSLLGEREKSNRNVQRGARTHDPEIKTLMLYRLR
807. 103670-103723 MRSCLRNQKPFTAIPSYP
808. 103772-103804 MWPRIYVRCTC
809. 103801-103830 MLAVASQQNA
810. 103788-103871 MSGAHVSSCKSAKCLVRPWVGLNHQPFS
811. 103826-103879 MPSSSLGGLEPPTFQLTA
812. 103895-103933 MRHRDLVKGQLQW
813. 104017-104076 MPNVGLEPTTLRLRVSCSTD
814. 104093-104161 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTIFC
815. 104196-104228 MWPRIYVQCTC
816. 104225-104254 MLAVASQQNA
817. 104212-104295 MSSAHVSSCKSAKCLIRPWMGLNHQPFS
818. 104250-104357 MPNSSLDGLEPPTFQLTAKCANRLRHRDLVKGHLQW
819. 104517-104585 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTIFC
820. 104620-104652 MWPRIYVQCTC
821. 104636-104719 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
822. 104674-104781 MPNSSLGGLEPPAFQLTAERANRLRHRDLVKGHLQW
823. 104816-104929 MNTNVSLLGEREKSNRNAQRGARTNDSEIKSLMLYQLS
824. 104941-105009 MRSSFINQKSFTVLPSLPVTIFC
825. 105044-105076 MWPRIYVRCTC
826. 105073-105102 MLAVASQQNA
827. 105060-105143 MSGAHVSSCKSAKCLVHPWVGLNHQPFS
828. 105098-105151 MPSSSLGGLEPPTFQLTA
829. 105167-105205 MRHRDLVKGQLQW
830. 105289-105348 MPNVGLEPTTLRLRVSCSTD
831. 105365-105433 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTIFC
832. 105468-105500 MWPRIYVQCTC
833. 105497-105526 MLAVASQQNA
834. 105484-105567 MSSAHVSSCKSAKCLIRPWMGLNHQPFS
835. 105522-105629 MPNSSLDGLEPPTFQLTAKCANRLRHRDLVKGHLQW
836. 105789-105857 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTIFC
837. 105892-105924 MWPRIYVQCTC
838. 105908-105991 MSSARVSSCKAAKCLIRPWVGLNHQPFS
839. 105946-106053 MPNSSLGGLEPPAFQLTAERANRLRHRDLVKGHLQW
840. 106088-106201 MNTNVSLLGQREKSNRNALRGARTNDSEIKSLMLYQLS
841. 106213-106281 MRSSFINQKSFTVLPSLPVTIFC
842. 106316-106348 MWPRIYVRCTC
843. 106345-106374 MLAVASQQNA
844. 106332-106415 MSGAHVSSCKSAKCLVHPWVGLNHQPFS
845. 106370-106423 MPSSSLGGLEPPTFQLTA
846. 106439-106477 MRHRDLVKGQLQW
847. 106561-106620 MPNVGLEPTTLRLRVSCSTD
848. 106637-106705 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTIFC
849. 106740-106772 MWPRIYVQCTC
850. 106769-106798 MLAVASQQNA
851. 106756-106839 MSSAHVSSCKSAKCLIHPWMGLNHQPFS
852. 106794-106901 MPNSSLDGLEPPTFQLTAKCANRLRHRDLVKGHLQW
853. 107061-107129 MRSSFRNQKPFTVIPSLPVTMFC
854. 107164-107196 MWPRIYVLCTC
855. 107193-107222 MLAVASQQNA
856. 107180-107263 MSCAHVSSCKSAKCLIRPWVGFNHQPFS
857. 107218-107325 MPNSSLGGLQPPTFQLTAKRTNRLRHRDLVKGHLQW
858. 107360-107470 MNPNVSLMGERERKVTGTPNVGLEPTTLRLRVSCSTD
859. 107590-107622 MWPRIYVLCTC
860. 107619-107648 MLAVASQQNA
861. 107606-107689 MSCAHVSSCKSAKCLIRPWVGLNHQPFS
862. 107644-107751 MPNSSLGGLEPPTFQLTAKRTNGLSHSDLVKGHLQW
863. 107788-107901 MNPNVSLLGEREKSNRNAQLGALTHNPEIESLILYRLS
864. 108005-108037 MWPRIYVLCTC
865. 108034-108084 MLAVASQQNAYFVPGWA
866. 108021-108104 MSCAHVSSCKSAKCLFRPWVGLNHQPFS
867. 108059-108166 MPISSLGGLEPPTFQLTAKRTNGLSHSDLVKGHLQW
868. 108203-108280 MNPNVSLLGEREKSNRCPTWGSNPQP
869. 108418-108450 MWPRIYAQCTC
870. 108447-108476 MLAVVRQQSA
871. 108434-108586 MPSAHVSSCTAAKCVIRTWVGFNHQPLGHYILFNTHFIHLYYSFYLFTHLY
872. 108790-108822 MQSFGIAFFNS
873. 108887-108925 MVQILLLLHIIHL
874. 109073-109165 MILRPQHKILADMLSSVSSSSSSSIKHYIPY
875. 109170-109259 MSTFLQIIIQHTFPNHTHFPFQKPLNNLNC
876. 109262-109465 MFSFLKNYPKVPDLLLLPPQSKYNKLSWLFHFPTKTLKLHHLFFHSILQATQLHLTHTRPLTTLKHLR
877. 109465-109494 MNTFLLTSNF
878. 109629-109667 MLCYFFYSSHPHA
879. 109700-109735 MLYNIALKSPLM
880. 109663-109752 MHKLFPTLTLAPDALQYRSKIPIDVVSSAY
881. 109801-109899 MLLSDFIANPSGSASSVYNKAVNGHPCLIDLVG
882. 110025-110057 MLYPVKSLLQI
883. 110137-110229 MFFRLWGKTRAPKGNPREHWENMQTPHRNAN
884. 110222-110293 MPTDQRTVLCVCVCVCIHILHKLF
885. 110439-110480 MHVMPTWFAYFLNI
886. 110564-110614 MEFLLKCDFKIHKLILG
887. 110880-110954 MCRKNLISIIQKFFFFFFYLFKLLI
888. 110870-111046 MFKNVPKKSHLHYTEIFFFFFLLVQITYLKCAEITQLLRFHWDNLMFSRHTFFKSVKIT
889. 111066-111119 MKELCGTLHKYGDRFIIS
890. 111193-111243 MHKISKLTKVLKGRRLY
891. 111255-111302 MTMLTMLVDVNLSIFK
892. 111280-111396 MLTCPSSSNLNQSTVCETLMKPPWRLPNCFGWVTSLEFL
893. 111443-111502 MKQANTIYQHIELFCLLAAR
894. 111637-111693 MHSRVHTCLACCPGRDLSL
895. 111666-111755 MLSRERPKLIRSSSPGLPPVSRTRGECELR
896. 111814-111921 MFSLLRLCVFGLWEKTRGNPREHRENEQTLHKKSTG
897. 111890-111979 MSKLCTKSQLVSSDFNLRHSYCEATVLTTG
898. 112124-112222 MRQTRNRVMRQVSPVAEVQSSCLVNSDLRNRIT
899. 112254-112310 MTSLDRNLNHGAIAHFFNF
900. 112282-112323 MEQLLTFLISKNLV
901. 112456-112488 MLDQPLTIISM
902. 112598-112702 MLRILLSIVKLHVSVEASFTFKALSTLTASKSILS
903. 112716-112760 MCFLMESFRVRLFPH
904. 112800-112844 MWFLRLVLVVKLFPH
905. 112884-112940 MWCLSELICGKLLPHSVHV
906. 112936-113037 MCKVSLQCESSCGCQGLVFDQNSFHTVCRCEVSP
907. 112907-113074 MWKTFTTLCACVRFLSSVNPHVDVKVLFLTKTLSTLFADVRFLPSVNSHVSNQGQL
908. 113188-113229 MCMASFQCEFSCEY
909. 113327-113572 MTETLSTLLTAERLLPSVNSHVCCKVSRMIKAFFTLLACELPLSSVNFHVGFKALFLTKTLSTLFAGVRLLPSVNSHVNIKL
910. 113744-113773 MTLFFQHHQI
911. 113798-113911 MKAQSDKQEMDVSPTNENDLTIYSPSCSFRHFLYCGTQ
912. 113829-113969 MFHPQMKMTLPFTLRHVVLDISFIVEHSKPVGFFSSFFNIFFCVQQD
913. 114270-114308 MNTQDYFLTPGIA
914. 114439-114519 MTNSDNCQSRHDDLGPVSVRRFNQLRV
915. 114651-114770 MLKTVGSRNIARCHFKNSAALIWFLFHMSFDSQLVCLLYK
916. 114822-114860 MHLTIKALRLRWL
917. 114864-114902 MCVLYDGIIVYLD
918. 115086-115118 MSFCYVTLFFV
919. 115158-115265 MLIKFMRKTGMSHKRCANKAAFPSNETKRTKSSLPD
920. 115231-115323 MKQREQNRHFLINRPQLRTVKTEFTAIEEAT
921. 115340-115438 MTAQRTMLAHNEHVLVFEAMRRREQMFWRSLII
922. 115477-115629 MTKTTFQMFIMFSACWFVHSHTFSSSYDLLYQTFLNTHTGICSVKKLALFT
923. 115692-115721 MLIFQKLCAS
924. 115676-115753 MRMCLYAYISKVMCIMTFPSTNFLCS
925. 115901-115981 MTIHTKKNNKIRKYDFATTSSIRHGPV
926. 115941-115997 MTLLQQAVLGMGQYKILTV
927. 115997-116038 MITLNKKYHSFMVL
928. 116398-116430 MPQQHNTVFSN
929. 116222-116494 MASLVIFSAGDTVVLKILKQNVKKKTLHIAMNGTAENIGGFKTLSFFKLRYILKMVIVPCLSSTTLFLVTKTNSLIKVKSKKIQMAAPAGT
930. 116516-116557 MNFTLKSLHIISML
931. 116503-116589 MVNINELYTQISAYNQHAVIHFLSSKSHF
932. 116777-116824 MFFLYFKPEFLLLSPS
933. 117053-117091 MQALLVSTHFFPK
934. 117120-117233 MNKCFKSFKNYNKLNLHDNLCSMSSAVNTWSTFKQMLL
935. 117274-117351 MTFLNKKLKVLFRWIDGDCVGFGQIG
936. 117320-117361 MVIVWVLARLGSKT
937. 117375-117422 MKTCLKRLKTYNTTFQ
938. 117620-117655 MDVVSVTSPIGF
939. 117872-117916 MSYKKTHPPHSCHEG
940. 117909-118076 MKGNISCINQNLFLYQAVNLFSAVKLAILTVGSIEICSVLEPGATKTSGISHELQF
941. 118063-118137 MNCSFSYFCIGFLRETGRLPLGLNP
942. 118172-118216 MRHMQMENTKSTLSL
943. 118149-118235 MKKVNLDQCDICKWKILSQHYHCNSRYLL
944. 118413-118532 MTKDTRTSNKRETHSCLSIVMFPSTYFYAHKKKKRFMETP
945. 118495-118566 MHIKKKNGLWKHHDAKKNKNKVCS
946. 118532-118570 MMQKKTKTKYAHN
947. 118560-118595 MLITELDKRFIR
948. 118605-118664 MKNHDGKHDTNSSMCIKKVM
949. 118618-118737 MENTIQTQVCALKRSCDFVIRDHVMIKMCMNGQISRLSTL
950. 118709-118792 MDKSAGSVHYKTSELLFWSFLNALQFKY
951. 118803-118898 MLFMTSRIKSILASRLTPLNATTRSLRFRITL
952. 118921-119010 MKKRLAAFPLSGMCKPGLLSGRAGPIARGG
953. 119031-119159 MSRVHCRASTSQRVMQTPPPERPPNQTSHNPPTSEGIRRIMHA
954. 119516-119560 MTLLFLSLQKWSRNL
955. 119545-119610 MVTKFVKFNVFLLYLCCVLSSK
956. 119570-119614 MSFCCIYVVYYLQNK
957. 119589-119795 MLCIIFKINKNRSSSQHQQSCEESALLLGLTFTYRHLNTHKHLLNLTKTLDNLYCLLCLKYGVKIIMRY
958. 119833-119922 MKTLLFYATALHLKGKHKGDHTQKDPRLKG
959. 119926-119994 MFSFPYFLFGYLFGACTRVRLEN
960. 119970-120089 MYSCAIGKLVSASPFTPPRSPSWPSLAQGIRRAKKGRPLA
961. 120275-120412 MILFALTLSLYLHCLYFALLLYLYCLYFALLLYLYCLYFVLSGAST
962. 120484-120540 MEIIELYLHIFYAIIQFCA
963. 120578-120637 MSACVHLGELGSTLRAARWI
964. 120681-120710 MTELVFENEN
965. 120703-120741 MKTNLFVLADLPV
966. 120751-120786 MFLQSSHLHSPL
967. 121154-121186 MYILNCFVCFI
968. 121210-121335 MCSTFFAQDKFPLEDKKFILSLFKHLYYTNIDTNIVNSRYII
969. 121345-121380 MKKTETLINRFI
970. 121869-121973 MNKTMNRKKITSLLLMRVINKNKSDKSEQETTATN
971. 122436-122492 MGFLNKFNYIVIYLTRFIP
972. 122592-122657 MSYCFLLITVYTLPSWVFPYFI
973. 122664-122717 MVESSMTYSHLSYNHTSL
974. 122717-122767 MISVLPPSSNDLFMYII
975. 122771-122800 MSACFIVIPV
976. 122902-122982 MSAFSLPSTPTWAGTQMKYTDLPFILI
977. 123125-123160 MFGVKVLINFKN
978. 123192-123263 MLCEEENEGEMYHVMTGTVSGKKY
979. 123413-123484 MVLFFFLIFTKPLIRLSTSFCLKH
980. 123581-123643 MDLIFCVVLGRTVQSLPFYFY
981. 123523-123660 MALFYKGINSSVIVNFNTFNGFDILCGIRQDCPISSFLFLLVFFSP
982. 124016-124120 MGPVIIWKRVFLILYIRLYLYLLGTKWPKKLILFS
983. 124033-124194 MEEGLSHFVYPTLSLFVGNKVAKEINTVFLKFIWKNKPLKLKKEVLSNSKAEGV
984. 124253-124309 MPNQSNVYFFLFTTTFFFF
985. 124397-124462 MSACLEAWLCSQFFSLPIFLME
986. 124423-124479 MFTIFLSTDFSYGITEILQ
987. 124613-124651 MNLIKLLRQYHPV
988. 124552-124710 MVQERMFPASSNKHCFPIPPNEFNKVVKAISPGLVHLVKSHCTFNCKFAFRRS
989. 125000-125080 MANPVPVKPPSCRFQLLPISNTPEPIN
990. 125197-125397 MFFDCPISKQFWLLLNSHISASANAVNCFNLKDYFYYNNPKAKYLERIIHFFYLIWQILHSQTKIHK
991. 125361-125444 MANFTFTNKNSQIITHRIYFPPKITLSY
992. 125480-125617 MQMYLKKILDFSCFPYSYLLMCHSNFCHLFNLVILLLLLLLLLLIL
993. 125743-125772 MMFLYCQFKH
994. 125872-125901 MMYLLLTILF
995. 125960-125989 MLVLSVLIKV
996. 126233-126277 MPKRREKLYIISHDS
997. 126277-126384 MTKSKWQKKDFYFVVTCDVISLRRSVAVIQLEKGLF
998. 126707-126769 MSFHYKYTSLYIRNGVLVLIS
999. 127004-127099 MAFIKEEIEDVKIEETSTVKQEDLQEQTGWIS
1000. 127102-127161 MIYTDFYSQRPTQSFHPHSD
1001. 127256-127339 MSLFLVTCSHVFLSLFLCIISLPFYLPS
1002. 127284-127385 MFFYHYFYVLLVFHFIYLLKVIAFLVLLLFVKHP
1003. 127566-127598 MGLNFFSSSCY
1004. 127814-127927 MFSYSIWPKPIQSPKIHLNTTLNFSFKKVILTLFLIKV
1005. 127974-128069 MSKIMEAPNFKYAKFAKFVLFCFCYYFYCVFT
1006. 128008-128127 MLNLLSLYCFVFAIIFIVFLPELIVLAVLYGDLERHERRL
1007. 128341-128370 MEGRLFQHIS
1008. 128426-128557 MMTVNNILLYIFQDTSIQLTVTFKGLTRLIRLTRQVRVIRQVIV
1009. 128563-128721 MVCSVDCREKKLLKGANNFVPKMGFNKLIIAFILAEIKQIRLSPEEKILSDIL
1010. 128941-129027 MTDCEGTCSLAHLLPTTSQDLKRKKNCMI
1011. 129139-129189 MFKFVLLQNVCHFFTAN
1012. 129164-129199 MFVISLLQIRLF
1013. 129295-129381 MCIVFNALFNNFILFKAAHRHKFILENVA
1014. 129311-129409 MRFLIILFFSKQHTDTNLSLKTWHESNARAINS
1015. 129381-129443 MRAMHVQSIPDPLHKFLKQKT
1016. 129991-130053 MTGKRVRKNGIIFANILLTNV
1017. 129903-130217 MKTNLNTRVNRATMTFYFSLKQLNCVFCLHDWQTRQKKWHNLCEYFVNKCLVMLVMHRKMQNRFVLSSLMPSSDCMILAPILARRQVLRNRRQMPEITGKSCSCT
1018. 130304-130351 MLKIWSCRRFKSCRVN
1019. 130237-130362 MNYQRRDLRESPMSRRCLRDIWHAKNLELSAIQIMPCELSFD
1020. 130394-130468 MREQHSLVCACVYTCCRPAGGWGRS
1021. 130643-130684 MYMFYPIKGFFLIM
1022. 130772-130918 MQCESPCRRSILQCKQSSDETLAQIVMKCENICDTTTFKIMQSELGITY
1023. 130938-131114 MVFLRWLMRFVVLSWEVWTEQEQRLPDQHYIPRKKNTCNLDAVTSCLCCATIRKLHSLK
1024. 131200-131295 MINCAAQHPFIMFLAVFNPLTSIITTFLTTKP
1025. 131311-131373 MDSRLLVFSLLGRGKTCYFYC
1026. 131358-131393 MLFLLLIISWQH
1027. 131437-131505 MEFRGPTVYPINRMKKSRSQRCN
1028. 131662-131694 MRLLLIMPKRT
1029. 131785-131940 MTTNVCFCKKRIINSVGILSFLSPRTVFTDFVITVVCNRRTQHVDCGQKKHN
1030. 131945-131980 MNRNSANSQQRT
1031. 131980-132048 MRDISIERLMCIVLHLPIQVKNK
1032. 132127-132162 MPPSVSALFIWK
1033. 132187-132249 MFTLPETWHKTTSFIIDAHVT
1034. 132280-132348 MKNLLSQRKSTTLMTNAYILKNV
1035. 132249-132380 MSNEAFRMHVDEEFTFSEEEHDSDDERIHFEERLDLAEDRIYVG
1036. 132373-132405 MSGKSFILTFL
1037. 132454-132489 MIFIGLYNKNVI
1038. 132542-132571 MVQNNFIIHY
1039. 132680-132745 MLTVVYRTGVVYNSYVVTEFMR
1040. 132862-132906 MAPQALRFFMNLDQS
1041. 132919-133026 MLTLDFNKPYTLYYLTRFIFTLLICSECVFCTQCVV
1042. 132999-133073 MCLLYTMCRVNSSAGLKLYVKCIYQ
1043. 133450-133557 MLLTYCQICLTMRDQVACDVDLLHLIIQCVHMSKIS
1044. 133635-133664 MHVSSSPVTF
1045. 134022-134057 MLTVITENTNNY
1046. 133949-134107 MTSGYIDALAAFGVNLQLVTNQLNNVDCHHRKHQQLLMHDYMLSWLCNKKMLL
1047. 134064-134138 MIICCHGFAIKKCCYNRGQLRKKQP
1048. 134237-134311 MSPNIGSFAETQRKFQFTITSVKQL
1049. 134389-134484 MDQTKYDLIHFTFIVHQNYSVVSQCVFTRFSS
1050. 134460-134507 MCLYTFQLLMRVFKTW
1051. 134556-134627 MRGVKRRNIMSKLRKNRIYRRMVF
1052. 134740-134781 MHSVWEEFHPIITP
1053. 134824-134865 MHSVWEEFSQLITP
1054. 134992-135033 MHSVWEEFQLLSTP
1055. 135070-135117 MHMHSVWEEFQPIIIS
1056. 135160-135201 MHSVWEEFQLLIRP
1057. 135244-135285 MHSMREEFQPIVIP
1058. 134708-135334 MRIHTGEKPFTCTQCGKSFIQSSHLNQHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFHSSSHLNIHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSYLNLHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNCLAHLNKHMRIHTGEKPCTCTQCGKSFSQSSSLKHHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSCSSDLNRHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSSLNHHMRIHTGEKPFTCT
1059. 135392-135460 MRQTGNASLCIKFCSSLHCKVQA
1060. 135463-135492 MSSDLQNCIT
1061. 135524-135574 MTSLDRNVKYGPTVHFF
1062. 135577-135654 MPNHVFLIPLLFTAPYNIILHAQTLL
1063. 135638-135676 MLKLYCDRRFGVG
1064. 135552-135701 MDQPFTFFNAQSCFFNPAPFHSSLQHNFACSNSTVTADSVWDEFQQLLRP
1065. 135676-135741 MSFSNSSDLNKHMRIHTCKPFT
1066. 135741-135782 MNSMWEEFQPISRP
1067. 135793-135849 MKIHTGVKEYVCLSVRRLF
1068. 136018-136068 MNAAKHFLMCTGCFMSE
1069. 136022-136075 MQQNIFSCAQDVSCLNNV
1070. 136142-136186 MCCAPRVYRKHNDDG
1071. 136176-136253 MMTAERRTVSKTSGKQHLSGLKSLCK
1072. 136348-136407 MRNKSMGRHRTLKKVELQGG
1073. 137109-137231 MFCLLFWPCSALKLFVCAHLFVYCKYKPFPPSHNKRTLKVI
1074. 137319-137348 MSRFTTSFNI
1075. 137413-137577 MSKSGQYCFIKEEGNGLTHNLYPFVKYYNQSAYEVAKHISMAMNFISIEQQAIYK
1076. 137745-137852 MLLLSICPVYDMDLLVSFCSGLHLSNCKSRLFQKIE
1077. 137773-137856 MTWTCWLVSAVVYICQIVKVDFSKKLNK
1078. 138031-138096 MIFYCCCLQAAVPESRLCDIPG
1079. 138163-138273 MLSSHSNLLSKDNLLRSRLCLESKLLCSRVCLFQRVY
1080. 138311-138343 MWRHRYKFFPC
1081. 138240-138353 MFQSLSVSESLLSIACSFDENIYGCGGTDTSFFLVRGL
1082. 138295-138414 MRIFMDVEAQIQVFSLLEGYKCIVFFHNQIYNVNVFNKPF
1083. 138389-138523 MLMYLTNLFEIKCDKPRVCAYHKKHSVQLFVFASGHFRQLYNVAA
1084. 138523-138588 MSTCTVCLALNCFLHFCTVTWS
1085. 138513-138602 MWQHEHLYSMPGTELFFTLLYSYLVINRCV
1086. 138658-138774 MNHGAHSGASSNLVGKYTYNLRCRTSFICIHSCTHTYIV
1087. 138741-138779 MYTFMHTHLHCLI
1088. 138804-138863 MLLCALIAANFKAPSVTKGH
1089. 138871-138945 MKSVHSINVQVQLNFLSSIFWCFNY
1090. 138893-138979 MCRYNLIFCPQSFGVSTIKLITASSYQHI
1091. 138984-139040 MTPPHQYMLRLYNTNIVKK
1092. 139065-139181 MLLYTMFILIIFVLYNRIITRHYIVSCWRTKDTLFCLIR
1093. 139181-139321 MTRYLQPDPEEISVTQADKRDERVLKNIISQKTMFNQIVWSVHFFIS
1094. 139335-139376 MIFLHCFIHAPFNV
1095. 139439-139624 MDLIQLLKNLKYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYIYLYCDPRAIFKYGKVQTNSYTAC
1096. 139590-139628 MEKCRQILTLLVS
1097. 139653-139742 MQNKKHKKNLKLPDNNHLQQGQIVWFKSKT
1098. 139865-139924 MFLCLMTLDRVLAPERLQFL
1099. 139989-140021 MNGYTTYSKGC
1100. 139993-140049 MVTQHTQKDVKEKFNCSLQ
1101. 139985-140053 MHEWLHNILKRMLKRSLIVHYNE
1102. 140049-140087 MNKMEGATCNLMN
1103. 140234-140449 MATREFGDLLKMPSGVCRARALTRGYLQEVDLTNSYHLFWNQHTRGKQVLGKSTESSGLADGKFTQLSGIPP
1104. 140415-140474 MVSLPSFLEYPPDVYTYNNH
1105. 140452-140550 MSTPTTTINPNLTVNCCVLATYTPTINLNPTSR
1106. 140730-140798 MPLRCRLLKDLSACTTSVLDMRT
1107. 140741-140818 MSLAERFICMHNKCTRHEDMTVQAVL
1108. 140936-141001 MIVCNSIVSWEMGCAGREKHQI
1109. 141016-141069 MLTDCSGGIQFLKTYDRE
1110. 141059-141091 MTESEGPVAFP
1111. 141455-141484 MTLILWSHSF
1112. 141522-141590 MHNMCTKHKEMAVQAALYSWPSG
1113. 141505-141603 MKVSSGCTICVLSIKKWQYRQHCTRGRVVKAMD
1114. 141983-142033 MARPECLRFLKCGRLGI
1115. 141997-142038 MFTFPKVWKTRDMI
1116. 142109-142210 MEGIFSIVECPFIATTAERHSAVIIDLFNVSYMT
1117. 142238-142276 MSTPTKTINPTSK
1118. 142210-142353 MKSKLLCCTDVYTYKNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPHLTVNFSIL
1119. 142489-142521 MLILWSHSFCR
1120. 142553-142621 MHNMCTRHKEMAVQAVLYSWPSG
1121. 142536-142634 MKVSSGCTICVLGIKKWQYRQSCIRGRVVKAMD
1122. 142748-142792 MRCAGRRRKTTVCSH
1123. 143014-143064 MARPECLRFLKCGRLGI
1124. 143028-143069 MFTFPKVWKTRDMI
1125. 143140-143241 MERIFSIVECPFIATTAERHSAVIIDLFNVSYMT
1126. 143269-143307 MSTPTTTINPTSK
1127. 143241-143384 MKSKLLCFTDVYTYNNHKPNLKVTCRVLATSTPTISLKPHLTVNFSVL
1128. 143517-143552 MTLILWSHSFCR
1129. 143584-143634 MHNMCTRHKEMAVQAVL
1130. 143567-143665 MKVSSGCTICVLGIKKWQYRQSCSRGRVVKAMD
1131. 143770-143967 MKSKLIHLYRMSLDCGGNRSTRRKPTRMQGEHANSTQKRQLNRGSNQRPSCCEGTALPTAPLLRPA
1132. 143973-144005 MYMNKSQFKCF
1133. 144195-144263 MLFSLFAVWFSFSFATCFSQIEN
1134. 144292-144330 MSYCFPLLGKKDS
1135. 144352-144384 MTVVIKIFLEI
1136. 144394-144468 MNFVFCHQSWMITIQRKLKELYDLE
1137. 144473-144694 MDRGGGEKFFILFLNLVKHRQSSKTIHKLSINNNVSEEKTLIDDHIYSCYYMNQNLMRVIVTFSFHFQKIKFLL
1138. 144616-144804 MLLYESKFNESDCDFFFSFSKDKVPIIDDSFQEMMESDIVISELDVAISKISNGKSRHIRNYS
1139. 144749-144814 MLLFLKYPMENPGIYGITVEFY
1140. 144833-144925 MRFLVFEVLKKSKDKAELSTSMKQILIILVP
1141. 144980-145012 MILNCSLMYFQ
1142. 145046-145099 MKHNQLSLKGEVFTIISD
1143. 145261-145557 MFYTDIFSSKSLNSGSSPGVYIRRGIHQGCPISPFLFNIAVELMSLYLKNSEYSLGIDIPGRTFSLSQFADDSINSLKKGGAPFSSCQNFCFLKLLNSP
1144. 145571-145639 MWNINYLELYFKRIRGYSSKRGS
1145. 145707-145745 MEGMKKIPKSLSS
1146. 146464-146532 MLIFSIVNVTSSLFTNNLNAYHW
1147. 146857-146886 MIYIVLSLML
1148. 146700-146945 MLTSVASAPETLDHLCFSCEFTFKFWFDIHTWLSLKMISVPPIVLEDILFYKDDLHCSFSDVVNFILLMGKYQIHCCKWKKC
1149. 146942-146971 MLNLFKMFSF
1150. 147163-147201 MVNMPCDVDCSVL
1151. 147182-147223 MLIVLSCDVNFLQQ
1152. 147288-147323 MFGLKVLINFKY
1153. 147327-147368 MSVYLKERESRYVM
1154. 147676-147705 MCFNEGLFIY
1155. 147686-147739 MKVYLFTSIMSFQYKYTL
1156. 147781-147852 MSNSMKMSTLSSKNKLLTKITKPI
1157. 147940-147993 MRIVPMVNFIIIQPHFVL
1158. 147912-147998 MKLVCLSMKYEDCANGKFHYNPTTFRALE
1159. 148032-148070 MLTVIILQKDWSL
1160. 148025-148075 MLYVNSNHSAEGLESVV
1161. 148123-148173 MSYIFKTSRSFGHVSRP
1162. 148184-148222 MKKFILWNKYYNK
1163. 148227-148328 MKLCIQSQNMSILIMIANSSQVFALNNHNFALRT
1164. 148362-148406 MTSAYLFIMMLHYNY
1165. 148431-148475 MLYQELNISFNYKPL
1166. 148496-148531 MFNKKTTFYILP
1167. 148581-148610 MCARAAYSER
1168. 148613-148651 MTMNHKALNLYIL
1169. 148736-148789 MKASVWCEVIKYLSLFDL
1170. 148808-148888 MYIRTINSCFFPNGKKGGLLIVVCTKS
1171. 148910-149026 MTRLQAAQTTRISAGLSTPVSNCGQNILLSFSFFGKKHM
1172. 149057-149185 MRVNKYVLLIKADNNERASSFQSREALRNAFYVDKKKRSTVLF
1173. 149142-149201 MHFMLTRRKGARCSFECHYR
1174. 149280-149321 MKFKICKVIQLWMT
1175. 149453-149485 MLFFWSAQSAQ
1176. 149430-149513 MKDATEVTCFSSGAHKARNDKTRGAQGA
1177. 149485-149520 MTKREARKAHNQ
1178. 149529-149609 MHLVFSHCSKCARRGSGHSGVFVSCRA
1179. 149558-149638 MCTPRVRPQRSFRFMQSINMFFILLIK
1180. 149889-149939 MSIKFVRKSIGPAAVNF
1181. 150012-150050 MPTTNDYFSACLT
1182. 150389-150421 MFIINSILFRV
1183. 150432-150485 MLACNIVTELSFEHSNVR
1184. 150579-150650 MSQRLKFIGLHTQQISTNRSLVKF
1185. 150676-150711 MCQLSISEQSRP
1186. 150880-150921 MSTHKTHVFFLSRP
1187. 150899-150946 MSFFCHVRNAFILPSF
1188. 150792-150965 MSHAEPTLILLTVIYFFGFCIFIHRIFTKYVNSQNSCLFFVTSVTHSFCRHFKYKTPA
1189. 151091-151174 MSRPLRWNQPYTYIYIYIYIYIYIYKYK
1190. 151407-151493 MAFIKEESEDVKIEETFTVKQEDLQEQTS
1191. 151610-151684 MSFFCYLFSCLLSLCIISLPFSLPS
1192. 151916-151960 MGLNLFLVVVTSSHR
1193. 152104-152196 MLCCRSCFVTQFGQSPYNHQQSISIKLSTFI
1194. 152228-152269 MVKTAEDIYLDRLF
1195. 152574-152615 MVLKMSLKVLNLTW
1196. 152645-152686 MSENVDDSNFKYAE
1197. 152661-152699 MTLILNMRNENGH
1198. 152686-152844 MKMDTKIINYYKTLYSILNYMMLSLSVLTIFFMYQQAPLLKSFCFLKNTFLDP
1199. 152857-152955 MLLVFDLVGETGAPRENPRQLGENMQTPHRNAN
1200. 152948-153085 MPTDPAEARTSNLLAVRRQHHLLCLLVARQHCFICIFFMRYSSFAN
1201. 153314-153403 MFKYTDSRMKQTNILYKEISCTCTAEQQKQ
1202. 153425-153631 MRLCSHMRERQSKSHSPRSTLNVPYYTLSKALSNMSENQPPKPTEHESTAEEIKWVRTLTYSPQAMTQQ
1203. 153668-153742 MSLLILALQCLSHKLSNDSIHDKAI
1204. 153788-153829 MVTASKWQKFVFEL
1205. 153717-154016 MTPYMIKLFEGRSRTDELWMVKSKWLLQANGRNLYLSCDQLCQARRTHPMLAMSQKSLISIEGIYNRIIYNFFLILLTHYLHFSHTKNKVTYEKGLFFFN
1206. 154201-154233 MVHSYRHTHTP
1207. 154382-154510 MMYLRCSSLACNNTSNIQCLWDGEFVFSILGESGVWPIKKKRQ
1208. 154626-154664 MNLTLDTFLPACS
1209. 154878-154967 MSPYLPIHLSNMLMVGFVKKTSVFITKLWT
1210. 155048-155083 MHARSKNTFMVL
1211. 155052-155126 MQGQKTLSWSYNLHFFYLIIPATPV
1212. 155126-155170 MNRPVIYLFSNPSLA
1213. 155198-155371 MTVCCDWSTAFSERVKCPTANQQYKSNHSSYTLDSVGVDFSCQWVNVNTDGGLENTDD
1214. 155695-155754 MRIKRVNLIQYTRLQVTNHN
1215. 155818-155850 MEEETHPDVQQ
1216. 156024-156116 MFACVCVCVCLGFCVRGRSRRFQISRVCAYT
1217. 156162-156197 MIHLAFLMHRLV
1218. 156137-156262 MAWVAGVADDSLGFPHAPPGVDVVVGGKLTSYYASSSSHNPM
1219. 156201-156299 MSWWVGSSPPTTRPAVHTILCRPLRLLLVLFTY
1220. 156357-156419 MRETLGFPFQNGRFVKLEKAE
1221. 156388-156447 MAGLLNWRKQSKSSLFLKER
1222. 156616-156684 MLITIDRNLMMHITFLNMHKKRA
1223. 156737-156784 METLLMNKLQYTANFR
1224. 156836-157009 MGTTISVKNNTFESVNIVNTKRVLINKHLLCKISVKFPKKYQQLWLPESFCEKHGSFI
1225. 156996-157082 MEVLYNCINLQKLTIFHELTHCLFYKVIA
1226. 157118-157237 MFSCVIAISKQILTALVTTQLPLNKRRYSITSNFLSSSWT
1227. 157265-157525 MVTQKPFCCFSFFFFIFRFYGKIPAAVVASNLLFLTFINSVYRIFLLKAHSTVCIFYRSHTANFRFGRFNYLRVKINTPSVFIWEPL
1228. 157617-157682 MYVKILAAVVASNLLFFNILHS
1229. 157513-157752 MGTTISVKITFLKVLKFLTPRVLISKLLLCKISVKCMSKYWQQWLPVICCFLTFYIRKFSFQNISVKNTSHSLYFSFEHT
1230. 157908-157964 MKEKHKPKPKMKSTEKNSK
1231. 158061-158105 MELHLLLTFDFISVM
1232. 158153-158230 MMEDRVCFSQALQLLTINVFYFSCYR
1233. 158205-158249 MSFILAAIDSVNYTI
1234. 158262-158294 MESQKKIKVSV
1235. 158440-158481 MFDLWQNSKTHRHQ
1236. 158451-158492 MAELKNTQTSIISL
1237. 158642-158692 MHAGSFVLCWHPACIAA
1238. 158502-158714 MMMTNKKIKIKLKKNTLLKHYLPKTTQNKGKERDCNNIKLHNLFMLQCMLGALYYAGTQHALRHELCGFFF
1239. 158665-158727 MLAPSMHCGMNYAAFFFSNHG
1240. 158699-158764 MRLFFLATTVEVHVLILDACVS
1241. 158751-158783 MPVCHKEQAGA
1242. 158846-158950 MKSSRLPEVLSHAVLIQLYLHIFMNQLNKHRKLNL
1243. 159387-159497 MRVYGEISDTLISFSNTRVFYKGRYMLLCVTRRQISF
1244. 159568-159603 MNLLCMYIKRRP
1245. 159611-159661 MIMKMCVNDQPSRLSTL
1246. 159777-159824 MASDAPMCSLCFSIVF
1247. 159995-160027 MQYSSFAHTFM
1248. 159972-160109 MEFYSHLLCNIPVLHIHLCNIFGGNIAIAYILVTHRRTVQEWLILF
1249. 160161-160235 MGLLFFLKIIFSTAYLLNVILTSIT
1250. 160442-160525 MVASFQIYTLIFAITLHENIKFSWRKKW
1251. 160491-160541 MRTSSSAGERNGDLFYK
1252. 160522-160560 MVISFISNCHSHS
1253. 160916-160960 MSIPQQCVLQETWKC
1254. 160933-161112 MCTPRNLEVLTLFTGVPLMVMGVCSLFSFLKSTTSSLVLLMLSERWFSSHHCVRVCISSL
1255. 161171-161218 MTLEMCLAVQSCVYRK
1256. 161203-161277 MCLQEVEEWTENTALWITSVEDQCG
1257. 161285-161320 MLFSLLERKSRN
1258. 161277-161390 MRLCCSVCLKGSPGTSCTESCVDPEPGASPLVWQALKC
1259. 161430-161471 MCFYFPGETEQCAR
1260. 161555-161722 MCFLISFSKHLLKMGVRATGRQSFKHVVLDYFSMGTIVAVLKHVGTTGRESERSGT
1261. 161682-161780 MWEPQAERARGLGRSFQDALKRSRYVHYRNRVC
1262. 161884-161925 MFTVRGLLLLRSVM
1263. 161978-162067 MFCCFDSLPEVVVCLFLFLSISGFIGGGSH
1264. 162140-162214 MDSFCWDRVFYTLSDEACNGVLSKL
1265. 162312-162398 MGLGTLTSSLLRCSVRSALTHSAAQWRFL
1266. 162435-162464 MQSNISPNSP
1267. 162470-162526 MHLHAVRYFAEQIRHFRRL
1268. 162558-162656 MRRFAEGAQLSCSEMSASLINYGSLRSLNSKND
1269. 162669-162803 MKQSLKVTSLFQFRVLARFALTLQTYRPSEPRSGPSLPTGLGPAK
1270. 162929-162985 MSSSEAVRNISQSTRSKHS
1271. 163100-163150 MPIGGRGRNLLASRNGE
1272. 163195-163314 MVIVFWSDFPEIGIVKVPCNNKRCHWVCGFLLAYAPIQFS
1273. 163295-163441 MLPFSSLSACFVLACGGDVDSCIYNSCELSWCPVWSAPKHKVFQIRRTK
1274. 163458-163553 MFLNHELLIKKQTPPSLLSPVGSFILSTVSYP
1275. 163709-163768 MQLIYYTQLIKQQIKKQTNV
1276. 163816-163845 MPNKTIRLPK
1277. 163853-163900 MVLMRRRPVATLSCRS
1278. 164054-164131 MINYVRNSENWTDSISIYNDFYVRRL
1279. 164109-164165 MTSMLGDYDTIYIVKAVDK
1280. 164171-164206 MNLICLNIQVND
1281. 164271-164363 MFLVSFYFSAFDERFLDLMKINLLFIYFRPN
1282. 164372-164440 MRGKRRNIISKLRKKLIYRLMVF
1283. 165477-165518 MHSVWEEFQPIIKL
1284. 165645-165686 MHSVWEEFPPNIIT
1285. 164521-166239 MIIHTGEKPFMCTQCGKSFRQASSLNKHMRIHTGEKPFTCTQCGISFNCSSYLKQHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSNLDHHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSNLDQHIRIHTGEKPITCTLCGKSFRQSSSLSKHMRTHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSNFNLHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFRQASSLNKHMRTHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSHLNQHIRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSNFNLHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSHLNQHIRIHTGEKPITCTQCGKSFHQSSSLYKHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSNFNLHMRIHTGEKPITCTQCGKSFRQSSSLYKHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFRQTSSLNKHLRIHTGEKPFTCTQCGISFNCSSYLKQHMRIHTGEKPFTCTQCGRSFNRSSNLDHHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSNLDQHIRIHTGEKPITCTLCGKSFRQSSSLSKHMRTHTGEKPFTCTQCGKSFNRSSNLDQHIRIHTGEKPITCTQCGKSFRQSSSLYKHMRIHTGEKPFTCS
1286. 166313-166387 MVIINWIRVVQFLVFKFSSAQFSVV
1287. 166458-166526 MQASGDSGEGKKNFTDRSEEKKP
1288. 166432-166629 MHSSTDPEPCKPVATAEREKKTLLIEVKKKNLERNQTQLGTTIFISSLAKSLVQSCSLSSGGWKLA
1289. 166676-166771 MFSTPHDHQRSSSSGYGLVPDMETLGSSRHWS
1290. 167040-167078 MRRLDLLYSTLLF
1291. 167000-167131 MLSGRLFQSLAAINEKARPPLLNFAILGTTRSPEFRDLKERVGL
1292. 167289-167360 MCQTGNVSLLVKFRNSLPCKVQAW
1293. 167428-167469 MHSVWEEIQPISKP
1294. 167480-167569 MKIHTDVKEYMHFECEKTYYSSKIKTAPDN
1295. 167744-167788 MNAAKIFSVHWMFHV
1296. 167748-167792 MQQKFSLCTGCFMSE
1297. 167865-167909 MCCASRVYRKHRGGG
1298. 168067-168195 MRDITGKTPHIKEGGALGRLVCSIPGPQVLKAHSIVLCCSFYS
1299. 168369-168479 MPALLINGYIKVVVLATPGHCGYSGVHMSRPAISLAL
1300. 168487-168516 MVLFCITFVM
1301. 168701-168769 MWPVVSKILFFSVMTIGESRNLE
1302. 168769-168858 MSSKLRTLPFVSDPSPQQTTTSTALLLPLH
1303. 168950-168985 MATFFQSSTMVS
1304. 169011-169067 MSHSAVNSPTYCMLKFHVL
1305. 169067-169123 MKPKRQRYLQMAETVLACT
1306. 169060-169137 MSYEAKKTTLSANGRDSPSLHLKFCQ
1307. 169194-169223 MNKWMDGWTL
1308. 169202-169255 MDGWMDIVVVEGEVGWLV
1309. 169210-169266 MDGHCSGGRGSWMACVDVR
1310. 169259-169300 MLDDHTHTHTSNSF
1311. 169266-169403 MITHTHTQVIASSLFLLRSSAVTSFSVLSLPPPTFPSSSTHFRYVT
1312. 169482-169517 MYIQIWHELTRA
1313. 169517-169558 MKQSDLAWPRHMAR
1314. 169537-169719 MATTYGALARKDGLANKDMNSRGQSCTVTHCIEAGAFFTHRYNLEHYFIQGRRCRVDGGDA
1315. 169835-169921 MHLETAERSLFPSSQWFGPLPASQLMQRL
1316. 169879-169986 MVWSTARIPAHAKTIEYLKGTLISPTLCTRVKCAAA
1317. 169959-170126 MHTGQVCGCLVNLESDSLGSQRGVRRDRNGAHIVLRAPFSFWRESALFLLLFKIII
1318. 170159-170215 MRAAFPVYISAIYRLKKIN
1319. 170473-170511 MLMTFKFQNNQCQ
1320. 170505-170594 MPIKKTLISMLDSKWTAKKMPKYRNCRYGK
1321. 170779-170808 MNDNFLQTGR
1322. 170783-171013 MIISCKPVVKYIGHPSRPYSDTSLTPPLTPLNGPDTDKHTDRHTQRAADVLAPTAFHTGATPLRFNTHDQVHQICLN
1323. 171092-171151 MRKHAKLGGLMLKGRVMPCL
1324. 171220-171279 MIKIILLLKFYRVALKGTLP
1325. 171302-171361 MRMILFLFAMRCQLTTEVES
1326. 171367-171405 MKHPKLHEILDNL
1327. 171408-171482 MYLIVLYWNFPSKSASLVLSTFIAC
1328. 171490-171528 MSTTTGSKKTCMR
1329. 171386-171562 MKFWITCDVPNCFILELSFKKCFLGLIHIYCMLNTCLPQQEVKKPACVNCVNFFNALII
1330. 171645-171683 MVLIVLVLIQEVF
1331. 171819-171854 MVMEGWEEGSLF
1332. 171876-171929 MMWKKYTMIKRENALLLE
1333. 171770-172006 MMEDLKRRWRGQIFYNNGDGRMGRGVAILVKEDIKNDVEEIYNDQEGKCLAIRMRENNTTLCNIHAPVAEKEKKDFFKQ
1334. 172026-172055 MGRNYFNWIF
1335. 172088-172135 MAWFLGMTLGEKSCRN
1336. 172178-172210 MKEKENIQEDI
1337. 172018-172293 MILWGETILIGYFNTVFNRTDLADGMVFRNDTGRKELQKLMAEHKVVDIWRVMNEGKREYSRRHLVDGNLKQSRIDFILCKEKLGDFIECLF
1338. 172347-172379 MKPKEEKGYGF
1339. 172372-172410 MDFKYRNFKRRTL
1340. 172452-172526 MRCIMKIKEYGGITQNMKLISIRLK
1341. 172331-172621 MKIDFNETERGKGIWILNTEILKGEPYRKAIVDLINTEIQNEMHHEDKRIWWDNTKYEINKYTIKMSKSIQKAKAHEEVEVRKELKDSLNQVKVNIE
1342. 172646-172783 MVIHLNQLVIKILSLQLLSELICNEICYYSTNLEWYKGSDWPERSL
1343. 172950-173006 MRHWPSLHCVAYLPTYNRD
1344. 173100-173213 MRICAAVERLSLTANILVCKLSLPSSQESGCTGFFWKS
1345. 173220-173324 MYGTKTLEQLGQPLNPGEHPTGSVLAAPETRFTPE
1346. 173396-173428 MGQPGVKPRIF
1347. 173496-173540 MLLGKRTRLGEHGVP
1348. 173530-173634 MEFLKRMLCFVVMASCGVDRMLLHRACDSPSQEEL
1349. 173745-173858 MPTFSQTFPGGLVVRIPWSHCRGPGSIPGQGTSFSPPC
1350. 173855-173908 MLNFEEWLTHLAKARKRL
1351. 173921-174040 MSFEPESNQRPKDCHHPTYSPPLYQLSYRRLTGQFHNHIL
1352. 174165-174323 MGTATLETQSWHKLQFILIAGTSLLRLHKCHSYTYALSHTQFLGFRNRESSDP
1353. 174449-174550 MARGCVDGMLLQDSCQSLHRRPEIQGRRLSPLQE
1354. 174468-174596 MGCSYRIPVSPSIEDLRSRVGDSLLSKSRLKAMISFVSVCQSP
1355. 174911-174949 MKPTCRFVTVRLS
1356. 175077-175118 MNENSRRFLQPTWG
1357. 175081-175173 MKTPGGFYSPLGADQVVWSRLRFLFIPFSVR
1358. 175193-175261 MSVCTVWHICRRITETETLLTLV
1359. 175322-175351 MLFECVSVLQ
1360. 175333-175446 MRICAAVERLSLTANILVYKLSLLSSQESGCTGFFWKS
1361. 175470-175625 MRAVGAAFEPRRAPHRLCAGGPRNSIHSRVEPNNSGRGKPRPHCTESNAKKS
1362. 175612-175668 MQKNPERASQESNLESSDP
1363. 175729-175818 MVLGKRTRLGEHGVPKTHAVLCCHGKLWCR
1364. 175763-175867 MEFLKRMLCFVVTASCGVDRMLLHRACDSPSQEEL
1365. 176086-176139 MLNFEEWLTHLAKARKRL
1366. 176152-176271 MSFEPESNQRPKDCHHPTYSPPLYQLSYRRLTAKFHNHIL
1367. 176396-176548 MGTATLETQSWHKLQFILIAGTSLLRLHKCHSYTYALSHTQFLGFRKPRIF
1368. 176681-176722 MARGCVDGMLLQDS
1369. 176700-176828 MGCSYRIPDSPSIEDLRSRVGDSLLSKSRLKAMISFVSVCQSP
1370. 177142-177180 MKPTWRFVTVRLG
1371. 177153-177239 MEVCYCEVGLRVGVGWEVDKTQQETVRLV
1372. 177308-177349 MNENSRRFLQPTWG
1373. 177312-177404 MKTPGGFYSPLGADQVVWSRLRFLFIPFSVR
1374. 177424-177492 MSVCTVWHICRRITETETLLTLV
1375. 177553-177582 MLFECVSVLQ
1376. 177564-177677 MRICAAVERLSLTANILVYKLSLLSSQESGCTGFFWKS
1377. 177701-177856 MRAVGAAFEPRRAPHRLCAGGPRNSIHSRVEPNNSGRGKPRPHCTESNAKKS
1378. 177960-178049 MVLGKRTRLGEHGVPKTHAVLCCHGKLWCR
1379. 177994-178098 MEFLKRMLCFVVTASCGVDRMLLHRACDSPSQEEL
1380. 178317-178370 MLNFEEWLTHLAKARKRL
1381. 178383-178490 MSFEPESNQRPKDYHHPTYSPPLYRRLTGQCHNHIL
1382. 178615-178767 MGTATLETQSWHKLQFILIAGTSLLRLHKCHSYTYALSHTQFLGFRKPRIF
1383. 178900-178941 MARGCVDGMLLQDS
1384. 178919-179047 MGCSYRIPDSPSIEDLRSRVGDSLLSKSRLKAMISFVSVCQSP
1385. 179361-179399 MKPTWRFVTVRLG
1386. 179372-179458 MEVCYCEVGLRVGVGWEVDKTQQETVRLV
1387. 179527-179568 MNENSRRFLQPTWG
1388. 179531-179623 MKTPGGFYSPLGADQVVWSRLRFLFIPFSVR
1389. 179643-179711 MSVCTVWHICRRITETETLLTLV
1390. 179772-179801 MLFECVSVLQ
1391. 179783-179896 MRICAAVERLSLTANILVYKLSLLSSQESGCTGFFWKS
1392. 179920-180075 MRAVGAAFEPRRAPHRLCAGGPRNSIHSRVEPNNSGRGKPRLHCTESNAKKS
1393. 180179-180268 MVLGKRTRLGEHGVPKTHAVLCCHGKLWCR
1394. 180213-180317 MEFLKRMLCFVVTASCGVDRMLLHRACDSPSQEEL
1395. 180535-180588 MLNFEEWLTHLAKARKRL
1396. 180601-180720 MSFEPESNQRPKDCHHPTYSPPLYQLSYRRLMGQCHNHIL
1397. 180845-180997 MGTATLETQSWHKLQFILIAGTSLLRLHKCHSYTYALSHTQFLGFRKPRIF
1398. 181130-181171 MARGCVDGMLLQDS
1399. 181149-181277 MGCSYRIPDSPSIEDLRSRVGDSLLSKSRLKAMISFVSVCQSP
1400. 181591-181629 MKPTWRFVTVRLG
1401. 181602-181688 MEVCYCEVGLRVGVGWEVDKTQQETVRLV
1402. 181757-181798 MNENSRRFLQPTWG
1403. 181761-181853 MKTPGGFYSPLGADQVVWSRLRFLFIPFSVR
1404. 181873-181941 MSVCTVWHICRRITETETLLTLV
1405. 182002-182031 MLFECVSVLQ
1406. 182013-182126 MRICAAVERLSLTANILVYKLSLLSSQESGCTGFFWKS
1407. 182150-182305 MRAVGAAFEPRRAPHRLCAGGPRNSIHSRVEPNNSGRGKPRPHCTESNAKKS
1408. 182292-182348 MQKNPERASQESNLESSDP
1409. 182409-182498 MVLGKRTRLGEHGVPKTHAVLCCHGKLWCR
1410. 182443-182547 MEFLKRMLCFVVTASCGVDRMLLHRACDSPSQEEL
1411. 182766-182819 MLNFDEWLTHLAKARKRL
1412. 182832-182951 MSFEPESNQRPKDCHHPTYSPPLYQLSYRRLTAKFHNHIL
1413. 183070-183264 MGTATLETQSWHKLQFILIAGTSLLRLHKCHSYTPQALCWQPQKLDPLQSRTKQLWQGQTATAVH
1414. 183390-183434 MLLGKRTRLGEHGVP
1415. 183424-183528 MEFLKRMLCFVVMASCGVDRMLLHRACDSPSIEEL
1416. 183802-183837 MQKMSFEPHCKT
1417. 183899-183952 MVETQLQKFVSNRKYKFA
1418. 184038-184085 MTVNSSKNVFWSFVTL
1419. 184116-184145 MKILLCFSSN
1420. 184161-184193 MFCCFVSNYFI
1421. 184417-184449 MLSKYVFMQLK
1422. 184389-184472 MLHLLLIFLYAFKICIYAVEVILCYFAI
1423. 184513-184572 MVHISALLGPYRHILCLDST
1424. 184611-184643 MPTEHAHRTYF
1425. 184624-184788 MLIGHTSDSDSIPILRPLWLYTLHFVWTCYGPSVNFCFEWASPQFGLATLYMFLV
1426. 184934-184978 MYCTLKQSYRNGVKI
1427. 184965-184994 MVSKYDHNSN
1428. 184978-185064 MIIILIEFLQRNPIGRFFFVCIIVQVILI
1429. 185327-185389 MDKAPAFEAGDCGFKSHLGCL
1430. 185476-185514 MTMENSSEKLFCH
1431. 185746-185796 MASYKGKVFFIFTHSFI
1432. 185903-185935 MLYFDSHWLLI
1433. 186038-186070 MPEMFLDEVFM
1434. 186057-186095 MRYLCDLYIIGVF
1435. 186471-186527 MAFKVCGSCASTIEIESMS
1436. 186527-186586 MKGKIDHTLLMQIPICSLVM
1437. 187024-187128 MVPMQCFNGLLRIHFRCSICCVSVLKIKIGAGKSA
1438. 187080-187148 MLRVSFENKNRCWKKCLENLGFH
1439. 187245-187304 MYFAELCSNVINVKTPHFEV
1440. 187393-187536 MMDGSCRGCKRIKHDAVFSLVTLYTTAMNQLLGVGAACERLRTPGLLG
1441. 187566-187601 MQSECIFPPSPG
1442. 187558-187608 MSLCRVSAFSLLLLVKR
1443. 187659-187712 MLNDLTRLDINRKVYFSL
1444. 187876-187965 MNLNTFMNLIIIMNLNTFICSNMGVFTLHL
1445. 188051-188125 MCSVLKSKSSFVTHNTSRVDQVKIS
1446. 188473-188514 MCTVHKYGYWFIIS
1447. 188581-188640 MTLTDEIRKLTKVLTGRKLY
1448. 188675-188926 MLTHPSSSTLNQSTVCETLLYNKRRSQLCPQHLPHHPRPQLYSCIGDRIERAVSVTHPSALALPQLYPRIGRQKRGPRYLASFS
1449. 188758-188958 MSATPPSPPASSVIFVHRRQNREGGVRDTSLSTRASSVISAHRAAEKRSTIPRFIFITGHFRFHISH
1450. 189088-189120 MLDQLWTIISM
1451. 189287-189334 MGKALSTLIASKMILS
1452. 189432-189476 MWFMRLDLLEKLFPH
1453. 189484-189525 MQTGSLRCEFSCGY
1454. 189516-189572 MWLLSELLYVKLLPHSVHV
1455. 189568-189624 MCKVSLRCESSCGCQGFVF
1456. 189600-189728 MWMSRFCFLTKLFPHCVQVNLFSPVCVLMWTSRLPFCLKLFPH
1457. 189820-189861 MCTASLQCEFSCGF
1458. 189852-189908 MWVLKFSFLQKLFPHCSQV
1459. 189791-189946 MIEAFSTLLACVRPLSSVNSHVGFKVFFFTKTLSTLFTGVRLLPSVNSHVHR
1460. 190275-190313 MKWMFHPQIKITN
1461. 190166-190420 MFLFHFIALMSLFFQHHQVLKNNKKVNFSMKPQSDKHEMDVSPTNKNNQLTFTLRHVVLNISFLLKHKGSLHFFLQYLVLKRTKG
1462. 190431-190466 MESNGEFFFCFF
1463. 190441-190476 MESFFFVFFNKM
1464. 190503-190631 MCLRFRLKIRSYTLQNISFWGSEKNQALFVPVALNANDQMHSL
1465. 190606-190677 MQMIKCTRSRLLMLCSLMCIFHWI
1466. 190725-190778 MFIASMHNSAHIIAFALL
1467. 190789-190836 MQMFLSTGLQLDGIRC
1468. 190846-190893 MLDKLMVHSTVATPDK
1469. 190925-190960 MNFCKSLMPRFL
1470. 190921-190986 MNELLQKLNATFSVNCDEEMAR
1471. 190970-191011 MRKWRDDIPGEKNI
1472. 190986-191015 MTSQVKKIYN
1473. 191421-191582 MHLSLTLKLILSVVILPKHYCLEVCVCCGSMNDQEIQEWACRRDDMFVYIQCSQ
1474. 191515-191595 MIRKSKNGHAEGMICLCISSVVNNMII
1475. 191607-191735 MFYIAYSKIVLDCLSFYLIIFCLTNYVRMSKQSNDIGLLTLLA
1476. 191784-191864 MESAEADFLLSKLQKKVIKFPSILFHS
1477. 191913-192023 MYLILIFSTLNTKLVWENRALLIQYLAQLFFTICIFF
1478. 192069-192098 MFKSRVPVYF
1479. 192141-192212 MLKAHFRSISGCLKIAQLSALRWY
1480. 192310-192369 MYFVYLNCILAHFFTFCILF
1481. 192488-192547 MLKAHFSSISRCLNSTVEYT
1482. 192753-192800 MRTQLLILQSQHLSLK
1483. 192946-192993 MLKKIVVHSTVVTLDE
1484. 192989-193066 MNKGTNAEIRQHDFQNIRVTDVFLTA
1485. 193005-193079 MLRSDSMIFKIFVLQMFFSLHDYLV
1486. 193066-193257 MTIWSSVLSLVCLHCKMDRRQGVSHCMTIQKDNHRQLCPNYVSQPKIHIAFVINYVMRKKPLMG
1487. 193313-193378 MAGHHDKIHPATATLQLLIQNI
1488. 193287-193397 MVSATFILPWQGTTTKFIPPRLHYSFSFKTFNYFNSQ
1489. 193264-193425 MYIFAPLAWFPLHSFFHGRAPRQNSSRHGYITASHSKHLIILIASNNVLNAKTY
1490. 193674-193718 MYKQRDLLHKCDLDF
1491. 193900-193938 MNELMQMLNASLL
1492. 193904-193948 MNLCKCLMPVCCKLE
1493. 193964-194041 MTYFATCFHSLVLLSFFSCLCACPEA
1494. 194057-194107 MMTFYIPDKMQKCHQKR
1495. 194092-194136 MPSKKVTCCLSIQGQ
1496. 194162-194197 MLIRWLGMCNVC
1497. 194190-194261 MSVNEHLGLFVIPRYSMSSVERDY
1498. 194481-194552 MTIHTNKNDKNRKLAQMKMVFICP
1499. 194598-194708 MNNIKLQYFRYFLAKDFKYCVKTSLYLYPYTFSQHKL
1500. 194774-194845 MHNNLSRSMSSAVNTWITFKQMLL
1501. 194868-194900 MINRVKMSFFN
1502. 195263-195376 MTKDLGTSNKKETYSCLYMSAYVHLGELGSTLRAARWI
1503. 195422-195451 MTELVFENEN
1504. 195444-195482 MKINLFVPADLPV
1505. 195492-195527 MFLQSSHLHSPL
1506. 195615-195686 MNKTIKNVLFKINKTLNRNKITSL
1507. 195971-196009 MRRRLMTSQATPK
1508. 196101-196157 MCSLSLSLSLSFSHTNLPR
1509. 196168-196215 MLIQRRIRGSGEKRLS
1510. 196240-196323 MARNIIIINNNNNLTIIKRGNSYERKIV
1511. 196807-196866 MCPTGFYNFCSTAAILQGKK
1512. 197121-197210 MPFLVLHRKCPSKMIKSAPAMRHTLGSALQ
1513. 197543-197656 MSFGPPHVLIYSVQSVRARCGGRNRADGAASEPESVRE
1514. 197562-197705 MSLSTLFRVSGPDAAAVTEPTVPHPSRNRSESNVCCGRELARLSIYKP
1515. 197659-197790 MCAAAGSWHDSVFINLDIKPFGIIFVLDPWYYNHLNLYNSKRRL
1516. 197837-197896 MQTAYISYNENNQTKDKINK
1517. 198200-198232 MTIRKIYKSKL
1518. 198414-198569 MCVCVCVCVCVCVCVCVCACVRACAHICVCICVRKRVCVCVCVFLSLHQCHH
1519. 198374-198634 MSEMIIHFKYIYIYVCVCVCVCVCVCVCLCVCVRACVRTYMCVYMCEKESVCVCVCVSQSSSVSSLMLMKCPPGCCCVQISSFLSTD
1520. 198595-198672 MLLCSDQLILVYRLIFFIVSLLFEHK
1521. 198685-198735 MSNPLLILECDDEHGNV
1522. 198716-198775 MMNMEMSESCLNLCQILNQL
1523. 198796-198867 MNKGEMKCDVCFCSSDLLLLHDLT
1524. 198917-198949 MLVDDSKVVLC
1525. 198927-198959 MTVKLFSVSSC
1526. 199022-199057 MSDHSHSSGVIN
1527. 199260-199319 MHLTHTVSDTMHSVELVTLM
1528. 199070-199363 MLYKSVSVVWPIQYRDIRDLKAGVSTFGSVDRCRVLLDSQISISIKLSAEGAMKSIVSDCRLAYAPDTHSLRHNALSGAGDVNVRGMDALQTTPDCGN
1529. 199332-199421 MLSKPPLTVETEHWTTRDFNSVLLLSTPRP
1530. 199509-199769 MTVLSGFCHCSAVNSCFGGRVQTLVMSCVICCAKLKFAQVEYLFLIIVCPCHCMSVTTPVLHHPTRSELVSNRRTSPWESVALTRRR
1531. 199739-199798 MGVGCSNKEALKTMATSICR
1532. 199977-200021 MGVGCSTKEAKDHDL
1533. 200213-200257 MGVGCSTKEAKDHDL
1534. 200356-200475 MFLLDASVRGPAVVWMCALVPVSVFVLSAVCCSLSASQSS
1535. 200339-200518 MSNDHECSCLMRACEVQPWSGCVLWSRCLCLCCLQCAVHSQHLSLVNFRWRWKGTFMSHV
1536. 200485-200580 MALEGNIHVACVSVQYVSLFIVCSCLVFFCVV
1537. 200514-200606 MCERTVCIFVYRVLVSCVLLCCVACGFMFSS
1538. 200718-200768 MCSVVYHLLPPSLLSCL
1539. 200531-200830 MYLCLSCARVLCSFVLCSMWFHVFIVTTCFTALFRVSMRLSHWLRVLVLFVCEHMACVVFLYHVFCCLPSSPTLLVILFVIIIFTCPPVCSLVCLLYLFS
1540. 200892-200951 MSCLQQSIDLIKSLCVMPRT
1541. 200975-201028 MPCFPPQGGLSCLILLFS
1542. 200980-201123 MFSSTGRFELSYFAFFLNLSFSCTSILASSPPSPALTEWTRQNEDSAE
1543. 201107-201394 MRTQRSEGSFSRHISQFLYLHLYLQTPWPASYCPAPSPASSTQTPCPAYLSPTPCPAGFPQAFSPAGFPKSSSTAGLPQVSSPAGTLQAFSLADSP
1544. 201532-201597 MINIKLEPEESVLKTVQAQHQY
1545. 201670-201720 MIHTTVSQITKRYHATL
1546. 201710-201748 MQHFKWGCRVYLR
1547. 201846-201878 MNERSCFHSTK
1548. 201850-201912 MKGPASILRNETLTLVFPFLL
1549. 201912-202016 MNCSFSFHKSTKRFSTAPPLYYLMLQHKLAAIRNI
1550. 202090-202119 MTIRFRGGVE
1551. 202168-202359 MNLSLNGQNIKMIQGQMKLTVCDLLLLHLLEQQFLLLKNCSSFFYFTESPENNRREEIVITVSA
1552. 202466-202510 MSRSSIQKTDIKRRI
1553. 202410-202586 MIYTHIVTNMKHVQHVLTECQDHQYKRQILREGFNRYNHTFTLEIKSTYGGYNNSPLFI
1554. 202555-202614 MEATIIPLYLFKRQCFPLVL
1555. 202596-202829 MFSLGFIVWFVFPVSPSMSDSYPHSSPTGGGKARLSLSAAKILKKKLTNRKRQRAHIVFLLHKSVCTSACEFNTSTLR
1556. 202858-202905 MCISMFISMIYITVCS
1557. 202842-202931 MMKGLYVYKHVYKHDLYHCLLLKLKASNTD
1558. 202967-203056 MGYFLSLESVCALLYQVDSIISHYSAQNKL
1559. 203193-203243 MLIALAYLSDVFPTCSS
1560. 203221-203259 MFSQLAVVDQKAI
1561. 203269-203307 MTVCTLAVEFTEM
1562. 203456-203539 MWGSGPPEGSRGNERGSPGDFQKSIYFY
1563. 203493-203600 MKGGRLVISKNLFIFIKPQELTYFIHNYTENKNSCL
1564. 203699-203743 MHFEFITSGYTFWHI
1565. 203787-203870 MQGFCIYNHLRGYWGSRVTGIVILGVAG
1566. 203933-203968 MIKSEISEVSEG
1567. 203986-204099 MLILIYIYIYIYIFIYLFIFLCEMAESQFVLSLIMWSV
1568. 204173-204220 MAEERVKDSLSEKHRY
1569. 204280-204354 MHLFVLLLPDQMMDKASVYSFSKCV
1570. 204348-204461 MCLDHSRVQTASSELNVCHVQGQTDSAGAFCYFCGEFW
1571. 204394-204504 MCVMCRARQILQALFAISVENFGKKSVDFCAMILGVS
1572. 204504-204557 MTKTLIREIKNNTFQTFI
1573. 204560-204649 MFTMQIQYDSLYLVNKASVSYNISTKRLII
1574. 204649-204696 MTVQTALCINLMKIYI
1575. 204978-205007 MCVQLCVSEE
1576. 205073-205117 MNVFFFFLITCQSIF
1577. 205194-205262 MGKLDPRGPVSLQSFVPTLVKHT
1578. 205340-205396 MQDTGPPGSSLPTPALDSL
1579. 205441-205491 MKLILHQNPVNQVPNYL
1580. 205543-205572 MAPKLQLLLY
1581. 205668-205718 MTFLQYTSGSGSAAYPG
1582. 205718-205768 MTLQCELWQESYRSYHQ
1583. 205831-205860 MQMQCSPEVA
1584. 205948-205992 MLDFMWLECYRFLQD
1585. 205800-206000 MTGVMWGGISDADAVFTRGSLTTIRYRDEIHRPLVRPYTCAVGLFLKQDNARLHVAGVLSVLARLKR
1586. 206008-206046 MDWPACTRDPESN
1587. 206186-206356 MPRNCRDVQATHSTEPHFNFCQGHCIKVRSACSVFFLFNFECDSKTRPPWVYTFDFH
1588. 206205-206441 MCRPHTLLSPILTFVKDTASKLDQPVVCFSSSILSVTPKPDLHGFIHLIFIDNFCDFVFSTFSYVQNKVFNKNNSFLQT
1589. 206395-206454 MYRTKYLIRIIHSFRPRMLF
1590. 206477-206554 MTNDKLFCLLNYRTNKNTQAFLVIIF
1591. 206580-206633 MIRDIYEQIMNIKSDTSN
1592. 206728-206826 MNTADYDAPFPLVCLCVQCEIRIMCVQLCVSEE
1593. 206744-206917 MMLLFLWCVCVFSVRSGSCVSSSVSLKSDQSKDYPPDLREETPTPAKRYFVFHIIAHT
1594. 206917-206958 MNHFFYILCEPTIQ
1595. 207012-207086 MTLATHLQTPMGRFRFLCRESFSKL
1596. 207290-207361 MQFIYKDSAYFKIFIISDSASCGI
1597. 207455-207718 MLNTIRPFVCDFSATLNTRHSCCTTEHLLFSVFLKYICILPLNVFLLTDLNMSYQIQETRLTEDARVSQTISRGSFRWEKLSLIHISH
1598. 207783-207869 MKMAPTQLKLLLNLPHRLCCKKIVCAALD
1599. 207731-207892 MKHTEYLFTRLLRFCNLHEDGPHSTKTSAKSSSSTVLQKNSLCCLGLTDIKIVF
1600. 208009-208053 MLNGSAMNDVVSDHS
1601. 208031-208150 MTSSLITHNSVCKILKTEIAQTKILLAQKEPNQIIWVIFE
1602. 208324-208353 MFAISVFFGH
1603. 208404-208433 MMKALTTIIN
1604. 208563-208616 MLCSHQTWNAQINRAIRS
1605. 208742-208792 MGRASVCPVTVASLLNG
1606. 208825-208863 MYFMKAEKQRRYV
1607. 208888-208917 MLSEVSSVSS
1608. 208944-208973 MTEAFSGASD
1609. 208992-209108 MTCCRCRLEDFPRDTINRFYVTIMPPQEQASDWLMQNPL
1610. 209274-209330 MFRVWCERSIREVVFRKRK
1611. 209338-209433 MGREAKKTPSYIALELGQCEIRERKTPQQSST
1612. 209470-209499 MGTEVVDVVR
1613. 209775-209834 MKEKKSFFKFGSISANFTDI
1614. 209837-209917 MSSTGLHVRPNLVAKTLVHPNVFQFAV
1615. 209856-210083 MSGQILLQRRSFTPMFSNLRSKTTVWLSATLLTTISIKLASLVGFCSALTAFINRRYPRAPPKPISRNPVIKVLDR
1616. 210126-210284 MTRHFSHPSITYPAANVPAGQVGSPELKLLVEKMVSIVFRDQMIKSIIPYSFR
1617. 210301-210357 MARKHKVQCTILFGCFVFV
1618. 210324-210362 MHYTIWLLCVCLR
1619. 210388-210438 MCILHTKSEADWLDLVT
1620. 210630-210659 MCAHLNQFGL
1621. 210593-210763 MYINDSFLTKAENVRPFKSVRAVIRILSRRLFQSLEAINEKARPPLVDFILVFLSCL
1622. 210757-210885 MSVRQIFSDMQLFSLMHLPVRLTQKETALPFCFTFLQEHIVLL
1623. 210952-211113 MIKKEYFSSYYGNVTLQLWCALLSNNSSDQSQLFHRSLRAIFSFNRCLNKHGLA
1624. 211103-211147 MAWLKRSTILAVSEN
1625. 211089-211151 MSKQTWLGLNEAQFWLSVKIE
1626. 211381-211422 MVRGLPPSGTRRNR
1627. 211290-211442 MYCHLFTVNQRRYSAVYLQQWFSNCGTRTTNGTRASSKWYAEEPLNNERNN
1628. 211429-211482 MKETINTFNPLMRIITSM
1629. 211535-211567 MFILVQCVISC
1630. 211622-211717 MKSSQSQSTLSSCVKRKGGTNTFCVAETEKTT
1631. 211727-211765 MFCWNNASRMFSL
1632. 211743-211775 MLLGCFHYRYV
1633. 211771-211815 MSSRVIKLRTYFLPI
1634. 211818-211865 MIFLHVSLSDSQSTSL
1635. 211943-212035 MWRVLYFNTTAQSCTQIAKTDMRALKYAFFK
1636. 211896-212075 MAAREWRYCAITNFCKCGECFILTRQRSHVRKSLKRICELLNMLFSNELQVLSWSPVCSD
1637. 212054-212107 MVACVLRLNTIAISPLLK
1638. 212035-212172 MNCKSSHGRLCAQIKYNRDLSTIKVDIIYLCSLTKFSQKYSKLSSI
1639. 212197-212238 MTMLMVFLFGCVVK
1640. 212190-212330 MIDDNANGLLVWLCCKVKLTFSKGGIFFLFLYDKRIMLEMFLEEVFV
1641. 212451-212513 MYCCHILNTSSKRKPFVLFFY
1642. 212578-212613 MYSYLRNKFAIL
1643. 212793-212858 MKGKIDHTSFVSANSYTCSFGI
1644. 213188-213229 MSVLKKKLGAGKSA
1645. 213115-213249 MVFICIYSYAMFYGLLRIHFRSSIHVSLEKKIRCWKKCLKFLDFP
1646. 213264-213317 MNPVICTFNIYFKICLKV
1647. 213504-213554 MFRLLKMFKVIDNNTYS
1648. 213841-214038 MYLRLTGLWSRSCCFGITLLNHLQLVHGGVIRIMPCSFKRAGRVQYEHVGVSKISSNSKKSIKMCH
1649. 213983-214063 MLESPKSPVTPKKVSKCVTSLFFLKKC
1650. 214060-214104 MLTGKSKNKATKTLS
1651. 214137-214166 MYLMTGLDLS
1652. 214295-214351 MYFQLLSRLWIYNGVILVK
1653. 214435-214488 MNWRYLRKSYKKKTDKSL
1654. 214416-214634 MFRFLKNELEIFKKILQEENRQEFVKDFSENSSRITEAALDLTLFFLREMNQDQAADTLQGKRLMGICQTDTY
1655. 214696-214731 MSCSSLIRLNVA
1656. 214855-214899 MRSDRLKLLPDVISH
1657. 215174-215215 MHTIQSPVHPRWIG
1658. 215248-215295 MRRVVMYLQQSLWMFS
1659. 215419-215574 MMPKRRSTSERDSQIRIRPEKSLITLNSQRVSLLCATSQSSAGFQPLFSRTY
1660. 215596-215628 MLKHCRNLPRL
1661. 215686-215778 MMEKKHQMSPGIQSSSFHWGNWPSSSWKETM
1662. 216052-216129 MDIWTFTFASYSVCHSSPIANSYEAC
1663. 215088-216464 MNLKEKERQSLKDLITQFFPETKGLNLTRCTRFKVLFILDGLDECRLPLNFAGNETCCDVSSAVSLDVLLTNLIKGNLLPSALIWITSRPAAASKIPADCIDRLTEIRGFNDAQKEEYFRKRLTDQNQAREIIDHIKQSKSLFIMCHIPVFCWISATVLQNILKLKHRAHAETLQESPKTLTQMYTHFLRFQIQQSRRKYDGEKTPDVSWDPKLILSLGKLAFQQLERNNVIFYESDLKDCGIDVYKASVYSGMCTQIFKEETGFILGTMYCFLHLSIQEFIAALYQHLILDSDKTQAEKSRDESMIDFLKAAVDKALESENGHLDLYLRFLLGLPLQSNRQLLRGLLTQQDDRDQNKEEIIAYIKQKLEGNLSPERSINLFYCLNELNDQTLLKEIQSHLSRGSLSSARLSPAQWSALVFVLLTSEEKLEEFELQKFQRSDECLIRLSAVIKTSKRAL
1664. 216695-216775 MKDPVNKNVSLVLQCRVTLPPLFYCCC
1665. 216736-216819 MQSYSTTAVLLLLLTLLQVDLKYFGSRS
1666. 216862-216894 MFPSRNHNSAV
1667. 216894-216935 MTDVALLFSFVFLF
1668. 217032-217076 MGIAMFIRSLHLIHS
1669. 217221-217286 MFFNNQTSPCRATQRIDNEIQL
1670. 217273-217311 MKFNYEIHCQRFE
1671. 217286-217330 MKFTANALSNRFLLI
1672. 217443-217478 MSRWPATYTTFF
1673. 217495-217557 MNVRMYPIERSQPAGTEGNTP
1674. 217491-217571 MNECPHVPNRKESASRHRGKHSMTTLL
1675. 217622-217654 MSRPQESYTPP
1676. 217694-217726 MCRTYQTHGLH
1677. 217654-217773 MIGGPCQLHKQKCNVPYISNSRAALTLNFQIKVRPQTIVP
1678. 218358-218525 MCNLTVQCCESLSSALQSSNCVLRELDLSNNDLQDSGVKLLSDGLKSQHCKLDTLR
1679. 218529-218576 MIFHSTATTKRELHIG
1680. 218722-218754 MCIDKCIQKHY
1681. 218718-218816 MYVYRQMHSKALLSKIQKNCKILFSNRQKYDCI
1682. 218864-218920 MCLYYIFVYICICLLESYI
1683. 218859-218957 MLCVYIIYLFIFAFVYWKVIFKNLSNVLAILSK
1684. 218806-219003 MTVFKEYLDELSINSVLICYVFILYICLYLHLFIGKLYLRICQMFWQSCLNKYITVMKTKLTLWGL
1685. 219042-219143 MFVQFAVFLKTCKSLITVLLSKLKKCLGSSLLLT
1686. 219207-219248 MWTIAVFVDCLAVW
1687. 219143-219469 MSRNSSQHLHNTKRCVIVQLCDVDYCCVCRLSGCMVTEEGCGFLSSALTSNPSHLRELDLSYNHPGDSGVKLLSEQLEDPNYTLDKLKYVEQHCLFYCEYRYFDTSLLF
1688. 219408-219530 MWSSTAFFIVNTDTLILHSSSSVQILIKAVKYVSALGQFSH
1689. 219502-219582 MSVHWGSSHIKCDIISHINTVQFQHCS
1690. 219643-219759 MCVYCSPNTSCIYFNSKLNSPSLTSQAHNVLYHTLIRAE
1691. 219825-219854 MFLANILHIL
1692. 219886-219927 MNTKYQAIKVISRQ
1693. 219930-220040 MQSMNPSVFISVCFCVSILFSVSTSDLKALCVIQKLI
1694. 220133-220204 MSYCVCVCVCVCVCVCVCVCVCVL
1695. 220231-220305 MSICVCLQSGSWRREVDYSRTAQMY
1696. 220263-220634 MEERSGLQPDCTNVLIHMHTHTHFLSHTLSNTIRNTHTHTLLLPLSPTHAHRANTCTHTLSLSLSLSHKHTHTHTLPLSPTHAHRANTCTHTLSLSLSHTNTHTHTLSHTLSHTHTHTHTHTQQ
1697. 220408-220815 MHTERTHAHTHSLSLSLSHTNTHTHTHYLSLPPMHTERTHAHTHSLSLSHTQTHTHTHSHTHSHTHTHTHTHTHSSKCMHTCTHSYSGRTHIGYSCLEPYQSTLVPPPVSPRRPCWKRSHHKRAPARLRHRCCAVQ
1698. 220427-220879 MHTHTLSLSLSLTQTHTHTHTTSLSHPCTQSEHMHTHTLSLSLTHKHTHTHTLTHTLTHTHTHTHTHTAVNACTHARTHTQAVLTLGTVASNHTKARLSPLPSPPDGHAGNAHTTNGLRHAYVIAAVLFSEKHSLTQQHSGDFSSYFVSVV
1699. 220638-220970 MHAHMHALILRPYSHWVQLPRTIPKHACPPSRLPPTAMLETLTPQTGSGTLTSSLLCCSVRSTLSLSSTVEISLVILFQSFDQIFRLTVLRDAVTRSQIYFAEQIRHFWHS
1700. 221002-221040 MRRSAEGAQLSCS
1701. 221114-221203 MKQCLKSHVSLSVSGFCAFCTHTQAYRAKA
1702. 221486-221542 MLPFSLLHTHTHTHTQRWL
1703. 221437-221622 MLFSLLRKHMQSDTHTHASFFSFTHTHTHTHTAMVINVCVLVFRCLFPHSGSKHSTHSTHSV
1704. 221568-221639 MSVSSLWIQTQHTLNSFCLRRTER
1705. 221691-221858 MCGLRCCAERVCVDAVTGRLTAVEIIVCVYQCHIRASGGREEVMSVGLDLTLSPGV
1706. 221546-222091 MCVFLCSDVCFLTLDPNTAHTQLILSEENREVKCVWRNQPYPDHPDRFDVWPQVLCRESVCGRCYWEIDCSGDYSVCISVSYKSIRRKGRGDECGFGFNAQSWSLICSSSSFTFRHNNTHTDLPVKPLSSRIGVFVDHSAGTLIFYNIYRDTMSLIHSVQTTFTEPLCPGFRFYSGSSVKLS
1707. 222171-222224 MLVFTALCVYILLCACVV
1708. 222241-222297 MFVCVCVCVCVCVCVCVCV
1709. 222215-222400 MCSVRVSTVCLCVCVCVCVCVCVCVCVCERESLYLCVCVCVYATVCVCVRACVHACACLSLH
1710. 222375-222443 MRVRVSVFISLIIEVSSRIVSSC
1711. 222506-222541 MSDHSHSLGVSN
1712. 223100-223210 MYCSRSTFSQKLYSSKLNVNAIVTRRLTWRDPLCSIY
1713. 223183-223272 MEGSIMQYLLIKLSLKHTMCTNVQTHNNSL
1714. 223292-223384 MNRQRVLPGIDRGQAASIRVRVPPPNERLLK
1715. 223481-223543 MSLRLIHNLSSGPYPSQSMRY
1716. 223613-223717 MRGGGPCSPAATSPSASAGPTAGLSRETWKVGEMR
1717. 223696-223752 MESRRNAIMVRECQSKGNR
1718. 224070-224108 MPFSRSSAHTPPT
1719. 224108-224140 MRNLFQSDRLE
1720. 224231-224320 MFIWRFWKKADHSRDVNCGPRSETMSSGRP
1721. 224384-224485 MAMSRQALENRSTTVRIVVFPCDWGKSVIKSMAM
1722. 224493-224552 MADGESLRAAVNQLDDDGSV
1723. 224539-224610 MTGVFSHLTVGTFIEKIDLIFIHG
1724. 224610-224645 MTTSSETGSVEL
1725. 224662-224769 MTGAGVTVYFSDQFLTEQGRHIYLVLGTCLQSRVLL
1726. 224807-224929 MGAIINGFFRMGSTSSSEVSLSEIRERASALMFLEPGMYVT
1727. 224991-225023 MIECTPGSCDL
1728. 225026-225118 MTVNGCFAPSSQCLHSSRAAFMARSSRLPTS
1729. 225036-225242 MGVLRPQANVSIPREQPSWREVRDYPRRNFSQQSSAYGNRMHRDGAYSWSGIFGTGWLRYRNWRRQSQQ
1730. 225203-225265 MAPIPELEASISTINGRVGSG
1731. 225061-225387 MSPFLESSLHGEKFAITHVVISLSRVQLTGIECTGMELIRGRGSLGQDGSDTGIGGVNLNNKRSCGIWMTQNGCICETGFELVKRTNGFRVPLQAGIIGFNHGCERSSY
1732. 225275-225415 MGASVKRALSWLNALMASEFHFKRVLLALTMAVRGAATELKFLMNRL
1733. 225479-225541 MTVNFLLIHSNSLGTDDITQK
1734. 225541-225570 MRCMSDETHI
1735. 225557-225586 MKLTFRYLGI
1736. 225600-225629 MRRCSTALTC
1737. 225626-225721 MLNVFWQGIGIDQNVVNVYDDPLVEHVSMSHW
1738. 225666-225752 MSSMYTMTHWLSMSQCLIGKCLEHGRTVS
1739. 225793-225846 MVENPVFHSSPWRIRTRL
1740. 226117-226188 MRPRGGVVPGNSLMAQSYDEAGVW
1741. 226185-226223 MVAFLLLKASRRS
1742. 226172-226303 MRREYGSFSLVKGFKEIVIHLENLTEFGVLHTRYGINLDRRNRV
1743. 226272-226373 MVLIWTGETECRHWVKHFLLHLTISPVFQETWGS
1744. 226497-226544 MCPFPRGRLSIAVMAR
1745. 226855-226920 MGSVGVSGDTGLEIAEHRGLQV
1746. 226988-227035 MPSPFAVLVSKLFGTV
1747. 227085-227129 MQREFSCGSISLLHT
1748. 227166-227207 MIKHCAKTLEKVIK
1749. 227207-227245 MRGISGYCLAKLQ
1750. 227402-227470 MPNELLKQSESVLARIDSESSWR
1751. 227559-227597 MCGEYLSLSCDFM
1752. 227611-227682 MAAVSVLGEVFCNEETLTQTHNMH
1753. 227733-227762 MNRHREFYQA
1754. 227897-227971 MGCGQAKGEAESETGWSNARGIRQE
1755. 227859-228014 MGRQRISESVYQAWVVGRQKAKQSQRQAGVMHEESGRNNAQKCWPGLNKTSH
1756. 227984-228058 MLAGAKQDFALTERLELAYKGYVGR
1757. 228127-228156 MAASAGQRGE
1758. 228110-228199 MLEVRRWRPLLASEGNDWDRVGDSNIITNT
1759. 228156-228233 MTGTESVTAILSPTLKLILSVVILSF
1760. 228287-228337 MCCNVASYLYFCVLSFC
1761. 228297-228407 MLHLIYIFVFLVFAKFLFPPLRYFWTCGLLHKKIKVF
1762. 228410-228439 MKHICCFLCI
1763. 228421-228450 MLFSLYIVNI
1764. 228510-228551 MIAFLQDLGEVTLM
1765. 228558-228662 MITAFKKHSHNLFFEYFIQFCRKAIYAWYFRCFKF
1766. 228738-228794 MVNLMCVKCLHVCKFNSVF
1767. 228769-228813 MFASSIVSFEVYNSL
1768. 228853-228969 MTYLFSFGIVDFKYPPLCLLFLYFSCQELFCFWTIFIKF
1769. 228927-229088 MPGAFLLLDHFHKILKCNFYLYLLIKYFIEFRLNFFDIIKISGSFLLQYLVSNS
1770. 229281-229337 MIRVKSLKCLTGFIVQVNC
1771. 229304-229402 MSYWVYCPGKLLNILLHGLRCPLFLFYSLLFLC
1772. 229363-229524 MSLVPILQSFIFMLIRPKKNNNKKINQFQNETCERKESIFFFKRVYVSPYIYRA
1773. 229451-229561 MRHVKEKKVYSFLRGYMSLHTSIEPNYFIKYLICLAS
1774. 229683-229715 MLCLFQVVYIY
1775. 229824-229874 MSLLLVYNHYYMRKRKP
1776. 229900-229995 MFCIRKMCLLPEDYLLVFSFNFSHKFASFNRI
1777. 229754-230080 MRLYRPSLSVILEINWKLILSEINVITPRLQPLLYEEKKTLNPILLNLLCSVSERCVSCQKIICWFSLLILATSLLLLIGFSNPLMFKVITLYFCFCIYYNQILLRKSL
1778. 230242-230274 MLFKYGLGYHI
1779. 230307-230387 MGALFLCCYMCRHHTGNHPMCFSSCPE
1780. 230324-230401 MLLHVSTPYWKPSHVFLKLPRMSETL
1781. 230527-230583 MMVDNSSKKFYLTNFFFFL
1782. 230823-230861 MHHSAVFINKIIK
1783. 231032-231067 MFLKTFTVFPKT
1784. 231317-231346 MQSNVCSCFT
1785. 231337-231405 MFYLKEIMLFIHISYLDYTQLLS
1786. 231327-231410 MCAHVLLKGNHVIYSYILLRLYTATQLT
1787. 231410-231460 MKTTVILPSSSKRPALK
1788. 231485-231544 MCCDSPIGSTSCSEKHVRCV
1789. 231517-231573 MLGEARALCVNSQLVNTCL
1790. 231586-231729 MGCGSFKSVSVPFSVCACEYYEVSVTREAHVRNIAGEIFILLFLSCLG
1791. 231880-231921 MNRSHIFCDFIVLS
1792. 231929-231973 MEKQPEDNQCSHAHT
1793. 232009-232056 MLAKSACMYVCVFTAV
1794. 232095-232181 MNIISRCLHLCYNTPLRLDAVHVMINFNK
1795. 232200-232352 MTQFTACPCSIFEEILAESSTELGEILEAAFCQIMLAVYFIVLWNIINIEL
1796. 232429-232488 MAFLPLRYSYSTSGLNYPLI
1797. 232557-232646 MFCTDCQHKKVTLDIRNELVKLLCLKMCCK
1798. 232650-232700 MMSSRRKSVEYDLHERD
1799. 232681-232713 MTYMSVTENYI
1800. 232720-232791 MCYICSTCVIKFDMFPTFVKTVVV
1801. 232824-232865 MLSLGKLDERDHAC
1802. 232846-232914 MNVITHVDLKSVALAHRKPLVPG
1803. 232918-232974 MRCIACVACVCSLATITIA
1804. 233048-233122 MCLFSCTPHVHAAAPKLSTEIHMLI
1805. 233017-233184 MFSDAVTQRLYVPFFMHPSRSCRSTEIKHRNSYADLIHTGYQGSGAKMAPGFGNQP
1806. 233200-233343 MSTVSLQCESSDVLSGFLSEQTSYCSVNTCTVSLQCESSHVFSGFLSE
1807. 233484-233525 MCFLRYDWLKLFPQ
1808. 233525-233581 MSAFEWFLSSVNHKVLIKV
1809. 233649-233741 MCTLRHDDWMKLFPHSVQVKGFSPVWIFMCV
1810. 233791-233826 MVSLQCGSSCVH
1811. 233817-233909 MCTLRDDDWLKLFLHSVQVNGFSPVWIFMCL
1812. 233875-233928 MVFLQCGSSCVYKATMIC
1813. 233959-233994 MVSLQCGSSCVH
1814. 233985-234029 MCSLRCDEQLKLFPH
1815. 234127-234177 MFFYRCGSSCVYKVMIC
1816. 234208-234354 MVSLHCESSCESLVCFCLPNSFHTVCRLNNSCLSLLKYHQSLNEFYPQF
1817. 234335-234397 MSFILNFDMMFLLFTLIVVFN
1818. 234660-234755 MRKKILMSLVKKRVNGFSHSWWRRREYGWSLL
1819. 234703-234888 MAFPTAGGGDESTVGVYCSAYICFYCKILTACADLGDIYAERIFAPKSAKRSTQEQIKTVVM
1820. 234818-234964 MQNASLHLKAPNAALRNRLKQLLCKLEVKKSLQCLPRLCALFIGSLLYN
1821. 234998-235027 MTQSMPSAFR
1822. 234916-235035 MLAPPLCSIYWLTALQLNANDWLISAVNDSVNAFCLQMIG
1823. 235039-235071 MRKCEALKMRE
1824. 235071-235103 MKITDRFTLSY
1825. 235140-235175 MLIHHLHFSKSG
1826. 235109-235186 MAHLISNHVLNVNPPFTLFQEWIKNF
1827. 235281-235319 MLSALQAAAICNI
1828. 235392-235433 MWGGLMDRDAGPAS
1829. 235417-235476 MQAQHREVCRPLAMASKKII
1830. 235591-235632 MNMVNELAGYCVTN
1831. 235678-235758 MMAVLLLNNRVLVINLKTSIKLFTALR
1832. 235912-235953 MAFRLSFIRSFVPS
1833. 236015-236074 MTSAVITVLLQKSKDPLKCV
1834. 236068-236118 MCIKSCQKCWQSEWSQS
1835. 236251-236316 MPIRHLKELSISIHLQCLKIWF
1836. 236118-236345 MRKIIHPDQTGFIVGRQLSYTLCCLFNIIYLPKNNTNPKDLITLDAHKAFERIEYIYSFTVFKNLVLTLDQMACFH
1837. 236359-236427 MVQFGSVRVTFTRLAFPLPRVPF
1838. 236443-236559 MTKFQSTSFSLEKMSTVKLHRSFTYHMKSTSHKTGALHT
1839. 236577-236609 MFITNFSMNIS
1840. 236686-236820 MKIYEHIQTLIVSDMLPTTEELHKADISSLIKFKTTQSIARAGAS
1841. 236851-236925 MKVTGYENEVRCRRPLNQHTMRGYN
1842. 237081-237233 MEVSLRPPSLFCRLWANISEDAGGEGGVADITEDAGGKGGVADAALSILPP
1843. 237258-237293 MDTPALSIASSQ
1844. 237470-237523 MCPAFVSFSQDRVSKACQ
1845. 237601-237654 MRNHSRFRPARKKLRGTG
1846. 237672-237713 MALWLFIKMTTGFV
1847. 237730-237759 MAAYVFIIPL
1848. 237785-237841 MAGPLFRFWLVVSTNDVSL
1849. 237828-237881 MTYLCKPIAFSCASSSAF
1850. 237899-238108 MPSVPCPGPFPGSFEKCECAESGSNTVHLAGPGPVGRGGPERGSLGLWRGTLVCEYKTRQSPKLKARRDF
1851. 238125-238154 MNLLIILTVQ
1852. 238266-238304 MSAKSGGSVRRNI
1853. 238256-238378 MIVYERQKWRICSAKYLTACHRIPKDCLAKYLTACHCITND
1854. 238357-238392 MSLHNKRLKRYN
1855. 238511-238645 MGDKRALARFEATLPSVSTALVFGTLSKGCQKSGTVRYGLVWYAF
1856. 238739-238771 MCEYKTNFTSI
1857. 238731-238775 MNECANIKPTLPLYD
1858. 238793-238831 MKTNLFVPAYLPV
1859. 238841-238876 MFLQSSHLHSPL
1860. 238771-238965 MTELVFENENQPVCSCVSSCLTVNVSSIFTSSLSSLINAIFITVWRSVASAGFFSLCLDTLSCLK
1861. 238965-239000 MNKTIKMSSLNK
1862. 239074-239145 MSKHRGKVGFIFAQSDFSLNNITS
1863. 239195-239263 MTIKVQHCSQTNKEFCLLVILAC
1864. 239315-239353 MNECVNIKPTLPL
1865. 239323-239466 MCEYKTNFTSIVRAIKNELIKTSTPFLIHSDVYLEWNGIMLFNQLNLH
1866. 239570-239608 MLSTAALCINSII
1867. 239720-239800 MTSQLAKIKVFSFVSLFLLLAVAVMTS
1868. 240149-240178 MLKMGKIGAL
1869. 240255-240296 MSHDLTILYGHNVQ
1870. 240280-240315 MDIMCNKETLMF
1871. 240409-240471 MDVILPCPHTAQTTSVSLKCW
1872. 240426-240476 MSTHCSDNFSESKMLVN
1873. 240655-240771 MYSLASSSPFCFSLEEVKTSAVHTVTIYTYVCYFSSCCV
1874. 240743-240793 MFAIFPHVVFETECCQA
1875. 240633-240815 MPLKDHSDVLIGILFPILLFFRGGENICCAHSNYLHLCLLFFLMLCLKLNVVKLNMSTLSE
1876. 240781-240858 MLSSLTCPPCQSEIVIIIKKKFRFRD
1877. 240918-241001 MLQSMFLKNDTSRCEAVYRSLIRSAIIT
1878. 241346-241399 MQELLVRSMLGTSGWVKD
1879. 241410-241496 MINSFENPGLYYGHQWCNVTYLMCKTYSN
1880. 241539-241646 MIELVSCEHLTLLQHSAFPHFHQKRSSLSSDLESFE
1881. 241776-241817 MSSLSLSTLSQILA
1882. 241889-241936 MFLCYNTYTHTHILHK
1883. 241940-242002 MRYMSGQDKPFGNICLSIYKE
1884. 242180-242281 MQCTIQRLTFISKFSFILRTIIVYFPINLHIDKS
1885. 242372-242428 MNPLIFVVVPVVLQMLLHI
1886. 242461-242511 MPMSTLSSCFTVMFKFY
1887. 242516-242554 MNKLFITSAKHIV
1888. 242644-242703 MCNDCIFYWEINCLLFYYYK
1889. 242789-242851 MKIYFYYCFSACRLFVNSAGA
1890. 242951-242986 MCFRPASHHKVD
1891. 243162-243224 MTATVSGKKAKQKRLLFWRGV
1892. 243339-243374 MLNFEPAVVNII
1893. 243414-243476 MKVYCLNKLTEMCVIHILMTF
1894. 243653-243739 MAFIKEESEDVKIEETFTVKQEDLQEQTG
1895. 243889-243933 MSFFCYFFSCLLSLF
1896. 243915-243944 MSFVIILMYY
1897. 244306-244410 MAHQEKGKSTVSAGSFSHVGAKNFSSQRSAGNVSV
1898. 244400-244447 MYLFNLPGISCSNEGI
1899. 244437-244508 MKEYNIKRHYETKHQAFSSYTGAE
1900. 244465-244521 MKQSIRPSALTLVPNEIRK
1901. 244612-244680 MFFIYLFIFFVLFQAQISKKKKK
1902. 244508-244705 MRSESKTISSALSAQQQQFFCAIKVQENSTLHCKKCFLFIYLYFLSYFKPKYLKKKKNKGEFSNLF
1903. 244717-244752 MPILSEFFLKTS
1904. 245067-245111 MSVATVICPEKIQVF
1905. 245297-245518 MRVCVMYVKFGPGQHFFLHLALGPKSLDTPAIEDICYYSESVGLVLSICICHVDHNSPFFDQLYGFKVVSRSCC
1906. 245487-245531 MGLKLFLEVVASSHR
1907. 245723-245836 MFCYPIWPKPIKSPTIHLNKTFHFIFKKVILTPFIIMV
1908. 245886-246059 MDSKVINYYKTLYSILNYMMLLWDDMREKKTNYSGKITFSIALTSSGQQTSLKMTFAD
1909. 246089-246118 MQKIVNPGSF
1910. 246066-246134 MDYSMLMICKKLLTLGHSNSGSF
1911. 246346-246393 MNRAGSFASLRMPANE
1912. 246389-246547 MSDDLPVILRLPPGPQIGIVTHPSHLSSLHLSSDTSRVRTLLITTKPPPLLTA
1913. 246580-246654 MTNVRRVYSHVTCFSSFSPFRNFAV
1914. 246868-246927 MSVLSLIVLRSVNVACVNAT
1915. 246822-246968 MDLLSSARHRPHSSVNVSTVTYCSAIGKCSLCERYLTKIIALLHKSYLI
1916. 247086-247169 MSSLLIAKAVSVTKEVSSVQNCTIGDWC
1917. 247172-247258 MSSTTHGVFGTPHIVIQGRNTHRYHGYSD
1918. 247669-247701 MSAEFMHIHKL
1919. 247580-247723 MRLGFAAKLNFCCRTRNADIKNLTDILPEPCQQSSCISINYNFYVKRF
1920. 247710-247757 MLNGFETIYIVKALDK
1921. 247872-247916 MFPVSFHFSAFDESF
1922. 247801-247923 MDQTQYDLIYFTFTVHQNYSVCSQCFQCLFTFQLLMRVFKT
1923. 247966-248037 MRRVKRRNIMSKLRKKLFYRLMVF
1924. 248150-248194 MHSVWEEFQPIIKPL
1925. 248318-248443 MHSVWEEFLLLITPSSTHEDPHWRETIHMHSVWEEFQPIITL
1926. 248118-248516 MRIHTGEKPFTCTQCGKSFNQSSNLYNHMMIHTGEKPFKCTQCGKSFNRSSDLHQHMRIHTGEKPYTCTQCGKSFYCSSHLHQHMRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSHFKQHMRIHTEEKPFTCTQCGKSFSQ
1927. 248486-248527 MHSVWEEFQPIIKP
1928. 248570-248611 MHSVWEEFQPVITP
1929. 248538-248669 MRIHTGEKPFTCTQCGKSFSQSSHLNQHIMSHTGEKPFMSNHLV
1930. 248725-248760 MGSSDHFTDSDL
1931. 248779-248874 MNKSFFESFCSFGSICQNIIKMLRIASKHIYN
1932. 249004-249039 MSSNVSGAFTLQ
1933. 248945-249052 MFTCSFVYGYCCLFAQLTSSCLQMSVVRSRYNDSHI
1934. 248967-249128 MGIVVCLLSSPLHVFKCQWCVHVTMTVIYNLNQCTQSEPIGAMIISSPFESSGC
1935. 249321-249368 MHMLGCSLSCGERTTR
1936. 249420-249533 MSELMNLLVNPSHSFILSHNMKESIRDELFNKSNNLCE
1937. 249499-249546 MSYLINQIIFVNSFVT
1938. 249582-249650 MCCLLFYYYYFTRKAFITNQITL
1939. 249781-249822 MATLPSRCFYKTAI
1940. 250082-250153 MSKCKCKLYTNIRPIYKVCIEKLY
1941. 250175-250213 MNKLQITCNCRIY
1942. 250424-250507 MLFRYTLFDDFIKSLKYNHMMQQKFSFT
1943. 250590-250673 MAISLHNIKICKLLWNSTRDKTVRIVRH
1944. 250631-250681 MELHTRQDRENSKALKQ
1945. 250743-250829 MHPEPPSLPWTLPSPPEQLTHISHRIFKF
1946. 250834-250869 MVYLVALYSCLV
1947. 250860-250889 MFGVILNVSV
1948. 250984-251022 MLHSRQNGLRINS
1949. 251003-251059 MVFASTHDQARVLVKLLLS
1950. 251175-251213 MLQCVSTWSGIPL
1951. 251183-251236 MCFYMVRYSSLTPKCIFE
1952. 251243-251290 MLYNYVNCNGKSFPDK
1953. 251268-251309 MENLFLTNKCKILV

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate

No variation reported in dbSNP within the exonic region of the transcriptReferences

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: