Transcript
      Expression
      Mutation
      Predicted ORFs
      Variation
      References

ZF_LNC001584

Transcript Name: lnc_gpr85
Type: lincRNA
Genomic Location: chr4:6067328-6081476
Nearest Gene: gpr85 (NM_131499)


lnc_gpr85
Exons
60673286081476

Expression Information

Negligible Expression across RNA-Seq datasets

Mutant Information


ChromosomeMutant PositionZFIN ID

No retroviral insertion mapping detected
Predicted Open Reading Frames


ORFRangeSequence
1. 12-104 MASTADSNRCWFVSKVSECLFVCTAHINQNY
2. 65-121 MFICLYSPYKSKLLMFTNT
3. 217-270 MSNQCLLYIHFPLFHSLY
4. 153-332 MICPRSLNINSAEETAAQANRHEQSVLTIYSLSSFSFSLLSGLSSGLIICILFIIVEYIM
5. 349-393 MGGDFGSSRCFCFSC
6. 299-412 MHTIHNSGIYYVVIRYIWGAISDPAVVFVSVANVSSAC
7. 521-568 MNIKYFFSESPGLKGS
8. 693-779 MKKTFSKKYIFVLILKERKVKCKNSPCVC
9. 770-859 MCLLILHLCFRLSRLKIVIYYFLTQHQILI
10. 1075-1119 MLVNLQLFYLFFYIK
11. 1395-1514 MQQMPYQLQPNTGNHPYTLAFIHTHTHTHTHTHTHTLQPI
12. 1388-1546 MFYAADALPAATQHWESPLHSCIHTHTHTHTHTHTHTHTAANLAYSVHLYHMS
13. 1734-1772 MANTDWLRSIRNK
14. 1777-1965 MWPEMYLTNDTTRLYAIKLHKAYLKYCSYPTLVIIRDFKLQKMTFIKQKFQKVLKNRKFNTLR
15. 1965-2027 MIQSNVVPQLTFVSIYTDHIN
16. 2060-2098 MTKQQSMLRRSSS
17. 2188-2265 MTSLMKDSGPSDPNHCTLILSIRRMN
18. 2464-2565 MLCRFLVGMKVLLLSTFVKTFISVKKLLQKNQLL
19. 2583-2684 MQDEVLCVILMQISDSFKLKYLHTHKHIQKSVIY
20. 2726-2788 MHIFPILYFILFLLCLNKVSH
21. 2767-2853 MFEQGFPLMGCSWKGIRCVKHMLDKLLVY
22. 2930-3028 MIEQAFKVENTNNLVTCFFDCAHFCLCISVCRT
23. 3080-3121 MKYSFSSYTLQYNH
24. 3352-3396 MQTPHRTSDPSTFLL
25. 3288-3491 MSLDCGVNWSTRRKPTRMQGEHANSTQNQRPIDLLVVRRQHYLLRHCVALKEINIILIFFFIFYTTIV
26. 3905-3997 MFYVAYAIPATTQHWETPIHSCIHTHTLRPI
27. 3921-4061 MPFQPQPSTGKHPYTLAFTHIHYGQFSLFNSPILLAFGLWGKPTQGI
28. 4092-4151 MHIFISKKKKNTHCTQKYIL
29. 4201-4233 MHLNHFVTVFI
30. 4279-4419 MQLKLRIGSIRHLSNYSTAVIVNLQCTCQFYSITSHHNYQYFYKISH
31. 4594-4638 MLNDVLFLAPRSHCK
32. 4604-4765 MFCFWHRARTVNSTGSLSAVSQPLCFCQGFDKESLSALIRGSFVDESLSIYNHT
33. 4765-4800 MTRIFMNTPPAS
34. 4807-4866 MHLGTFTTLKINDISMHFYA
35. 4908-4937 MRTTTLQLLT
36. 4841-5044 MTYPCIFTPNASSLTLTYLFCMHENNNIAASYIRVIIVTVGGWRLVLMLKQEEMHTLHNVYFLIIFVA
37. 5073-5123 MLKKKGIASSVYYIRLR
38. 5066-5218 MVDVKKKRNCIKCLLHSITVISNMKSSVNLCAKIVPGTHNECAIFFYFDIP
39. 5184-5279 MNVQFSFTLTFLRGDYIQLQTGLRSRDLKDIT
40. 5538-5576 MILHVVKVSILHI
41. 5548-5610 MLSKFPFCTSKAHQEQVNWVN
42. 5688-5753 MLRNTNMVQLNINFDINGPGSE
43. 5788-5862 MTCSFGYKTAYLSKPSYITHHIFQI
44. 5793-5870 MFIWLQDSIPVKTVIHNTSHFSDLSL
45. 5923-5964 MIACLIQFKSCLFL
46. 5931-6056 MFNSVQIMFISIALLQCRLCQSSTEKCLMAVFRVECFRFCLM
47. 6212-6304 MIGSMFNKIVWLRLNDNEALLLLLFDTILLS
48. 6255-6356 MIMKHYYFYYLIQYYYHKIYLFLSRCRCQNVILG
49. 6329-6370 MQMPKCNFRLALLI
50. 6753-6806 MSLNYFFLYCVERVHCLC
51. 7020-7049 MMITMHRTFR
52. 7057-7188 MCITVLKLIPLLFLDNAVYHITELLPNPNRHTLSCSLIHTVFSV
53. 7321-7386 MNECQWVCSGCVDSSHRERESD
54. 7325-7444 MSVSGCAVGVWIHHTERERVTEITHHHCILKCLLRSYSSQ
55. 7417-7464 MPFKILFITIISASAM
56. 7931-7969 MEYSRKQFCCLSL
57. 7554-8003 MTHLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCPSLRPSVRPSVPPSLPPSIHPSIHPSIHPSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLQYIKDRWNTLESSFAVCHFKYANYLRQDEF
58. 7996-8046 MSSDWLSVFFFFLPFIN
59. 8221-8280 MVLFGILFQAIDLEKLLHRC
60. 8304-8348 MEVSSYNFKILLLHL
61. 8284-8379 MLVKETRWKCLPTILRFFYCTCEPQQKPQKFA
62. 8385-8438 MIQHQKIECIFLFNVVFK
63. 8425-8490 MLSLNKKCIQTIHARFIPKCYA
64. 8462-8494 MQGLFQNVMHK
65. 8445-8504 MHTDNPCKVYSKMLCINNEV
66. 8497-8607 MKYNLKSSKLLQRLQTNRKNIFKSLQASSDLHWAFTY
67. 8647-8709 MRILLSSIPHAQILETLHAYL
68. 8675-8776 MHRYWKRCMHICNVLSIFLLICLATPARSTMGGR
69. 8737-8835 MSGNPCTLHHGRPVIKGVYQLEWTVLPASHSAS
70. 8939-9043 MTGCQSERYSPMTAGLEASSTEVLIFQPNEVLHYS
71. 9024-9125 MRFCTTRNYTLDSKAASIAQGLSWGCIAKKPFVM
72. 9152-9205 MQIRWNLFCAPGNLPALF
73. 9559-10710 MSSHHPSIHPSIHPSIYPSIILSIVSSIHPSMVSFIHPSIHPSIHPSTTVVCLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSICLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLFVCLSVWSVYPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHYCGLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLFVCLSVCLSVCLSIHLSIHPSIHPSIHPSIHPSFCLSFHPSIHPWFYPSIHPSILPSLCHSIHTSFYPSIHPSINPSNQQPNVHPSIHPSIHPSIHPSNQQPHICLYVKPSSIHPSIHPSFCLSFHPSIHPWFYPSIHPSISLSFHPSVIPSIRHSIHPSIHSSIHPTKQPSI
74. 9218-10744 MNLLLWSVCLSVCLSVCLSVHLSIYPSIHSSIHHSVYRFIHPSIHGSIHPFILPSLCHSIHPSFYPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSNQQPNVLLSIHPSTHPSIQSTTKHLSICQAIIHPSIHPSIHPSIHPSFCLSFHPSIHPWFHSSIHPSIHPSIHPLLWSVYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSGLSIHLSIHPSIHPSIHPSIHPSTTVVCLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSICLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSIYPSIHPSIHPSIHPSIHHSVYRFIHPSTHGSIHPSIHPSFHLSVIPSTRHSIHPSIHPSIHPINNQTSIHPSIHPSIHPSIHPINNHTSVYMSSHHPSIHPSIHHSVYRFIHPSIHGSIHPSILPSLCHSIHPSFHPSVIPSIHPSIHPSIPPNNHLSSHLVCLSLQRF
75. 9351-10781 MVLSIHSSFHLSVIPSIRHSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPINNQTSFFPSIHPPIHPSNQQPNICLYVKPSSIHPSIHPSIHLSIHHSVYRFIHPSIHGFIHPSIHPSIHPSIHYCGLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLVCLSIYPSIHPSIHPSIHPSIHPLLWSVYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVCLSVYPSIHPSIHPSIHPSIHPSIILSIVSSIHPPMVLSIHPSIHPSISLSFHPHVILSIHPSIHQSIQSTTKRPSIHPSIHPSIHPSIQSTTTHLSICQAIIHPSIHPSIILSIVSSIHPSMVLSIHPSFHLSVIPSIRHSIHPSFHPSIHPFIHPSHQTTIYLAISYVYLYRGFKLLCQDLFKLVD
76. 10723-10806 MSISTEVLNFFAKIYSSWLIRHNVSKAS
77. 10839-10880 MFLQNQQQFKMDFF
78. 10790-10894 MFQKPHKGCENVETTDYVPPKPTTIQNGFFLKGQR
79. 10894-11007 MTQHNKLRQEIWKNNSLQFSIAITVILTMRNKHTHTPY
80. 11021-11098 MCLYGSLCVYLLNHNHSRACQHTLSY
81. 11137-11241 MTAASPGASAFTLLALPAGCQVRAKGVHRPPIACL
82. 11235-11273 MLMTVATSRSASL
83. 11312-11362 MDACMDRLLTPQGQRAM
84. 11383-11529 MRLDGMNYCTSFTALDLVGSSIYCRFIFHCYLLKNIGFIIGISGSTKNF
85. 11538-11585 MRSILYVILTRNNDCK
86. 11575-11625 MTVNDIDIWLILGLVVK
87. 11683-11757 MSDRRHSGNVHTVSSCNIRRCYLVL
88. 11824-11859 MTLGCNVNLTSW
89. 11856-11915 MVTSRACWVSLTVDISILSY
90. 12003-12038 MDYVSIQLSPLL
91. 12010-12075 MFQYSYHLCCKPMSVLHAEKVM
92. 12059-12088 MQKRSCETFP
93. 12143-12232 MYFAFIQSYCIQVDCTSTCMHNQQQNLITL
94. 12196-12282 MHAQSTTKPYNFVNCISAHPLMNLVFLCE
95. 12577-12684 MSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIQSKTKHLSICPAI
96. 12450-13121 MCLYLIYIIKAKLVNYIGVLLLIYLSFHPSIHPSNQHPNICLYVYPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPIKNQTSVYMSSHLAICLSVRYLSISIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIYLSIHLYIYLVRPSIHPSIQSTTKHPSIYPSIHPSIHPPTHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIHPSIYPSIQLITKHLSICPSIHPSIHPSIYPH
97. 13076-13426 MSIHPSIHPSIHLSTLIILSPVNPSIQPPNQPTNQPKNQPTNLPTNHLSNHLYRLFELFTPRFNQVTYLFNQVIYLSSVLKAVIYHTTLILFKVLRHNHLNNWNTVYNILYKNRIST
98. 13589-13618 MTAVCTSSPG
99. 13618-13860 MTPWLFKKTQRTVISSATKALKILQPSHNLFEFLVDDLGASFHFYFFLSFIPRHTLQSGSVPCLLMTFSGAIFFTEQEHSL
100. 14003-14128 MMINMRRFFESLRFKQCSSFYPKPIFLQCTTAQLSLIKKNNA
101. 14050-14148 MQQLLSQANIFTMHDCPTQFNKKKQRLIILQVP

Variant Information


Variant PositionrsIDReferenceAlternate
6067369 rs40688588 T A

References

lncRNA has been predicted by:

Pauli A, Valen E, Lin MF, Garber M, Vastenhouw NL, Levin JZ, Fan L, Sandelin A, Rinn JL, Regev A, Schier AF
Systematic identification of long noncoding RNAs expressed during zebrafish embryogenesis.
Genome Research (2012) 22:577-591
PMID: 22110045

Expression information has been derived from:

Retroviral insertion lines mapping to lncRNA loci has been derived from: